อุปกรณ์ล้างเครื่องกรองน้ำอัตโนมัติ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง ปัทมา มรรคโชอุตสาหกรรม
2นาย ภิรมย์ นาคสีทองอุตสาหกรรม
3นาย จีรศักดิ์ นวลละอองอุตสาหกรรม
4นาย รัตนพล ศรีปานรอดอุตสาหกรรม
5นาย ตนุภัทร ประสานรมย์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธนพล เอียดสุยปวส.
2นาย ธีรนัย นุชประเสริฐปวส.
3นาย ศุภมิตร คงสวรรณปวส.

วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของวิจัยครั้งนี้ คือ 1) เพื่อสร้างอุปกรณ์ล้างเครื่องกรองน้ำอัตโนมัติ 2) เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ล้างเครื่องกรองน้ำอัตโนมัติ3) เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อการใช้อุปกรณ์ล้างเครื่องกรองน้ำอัตโนมัติกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย คณะครู นักเรียน นักศึกษา และนักการภารโรงผู้ที่รับผิดชอบดูแลเครื่องกรองน้ำประจำวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลารวมทั้งหมดจำนวน 10คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ อุปกรณ์ล้างเครื่องกรองน้ำอัตโนมัติการหาประสิทธิภาพของอุปกรณ์ล้างเครื่องกรองน้ำอัตโนมัติโดยการหาประสิทธิภาพการทำงานการทดลองการตรวจสอบสภาวะการทำงานของอุปกรณ์ล้างเครื่องกรองน้ำอัตโนมัติ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.อุปกรณ์ล้างเครื่องกรองน้ำอัตโนมัติ สามารถตั้งเวลาล้างทำความสะอาดสารคาร์บอนได้ทุกๆ 7 วัน
2อุปกรณ์ล้างเครื่องกรองน้ำอัตโนมัติ ที่มีระบบไฟแจ้งเตือน เมื่อถึงระยะเวลาครบ 1 เดือน เพื่อเตือนผู้ใช้งานในการล้างสารกรองเรซิน 3.ตัวอุปกรณ์ใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้า 24 โวลท์ เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
4.สามารถเลือกโหมดการทำงานได้ 2 ระบบ คือ ระบบแมลนวล และระบบอัตโนมัติ
1.เพื่อสะดวกในการใช้งานและประหยัดเวลาในการล้างเครื่องกรองน้ำ 2. เพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่องกรองน้ำ
3. เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้ใช้งาน 4. เพื่อสู่เชิงพาณิชย์