ชาใบกาแฟ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง เพียงใจ ทองสาลีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง วิไลวรรณ โซ่มาลาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง จารุวรรณ์ มีธรรมพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย ฉลอง เพิ่มพูลสามัญ
5นางสาว ดวงพร ปานเจริญสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ทิพวรรณ พรหมช่วยปวช.
2นางสาว ตวงศารัตน์ วงศาปวช.
3นางสาว นงนุช คงสุขปวช.
4นางสาว กชพร มือเพชรปวช.
5นางสาว ภูวเรษ ภูจอมแก้วปวช.
6นางสาว ภัทราวดี บัวเพชรปวช.
7นางสาว วริษฐา ไฝสุขปวช.
8นาย สุกัญญา หมื่นเพชรปวช.
9นางสาว สุทิมา ศิวายพราหมณ์ปวช.

วิทยาลัยการอาชีพไชยา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

จากการศึกษางานวิจัยพบว่า ใบกาแฟมีสรรพคุณ ในการป้องกันโรคเบาหวานและหัวใจ ผู้วิจัยเล็งเห็นประโยชน์ดังกล่าว อีกทั้งในท้องถิ่นมีการปลูกกาแฟจำนวนมาก ทำให้สนใจในการแปรรูปใบกาแฟนำมาอบแห้ง บรรจุในซองตามปริมาณที่เหมาะสมสำหรับชงรับประทานร้อนๆ เพื่อสุขภาพ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ใบกาแฟตากและอบแห้ง ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยการอบลมร้อน ปั่นละเอียด บรรจุในซองสำหรับชง ขนาด 4 กรัม ชงในน้ำร้อนขนาด 150 มิลลิลิตร มีคุณสมบัติด้านการบำบัดโรคเบาหวาน หัวใจ แก้กระหาย ทำให้ชุ่มคอ มีกลิ่นหอม
สรรพคุณของใบกาแฟด้านการบำบัดโรคเบาหวาน หัวใจ