โปรแกรมจำลองการทำงานแขนกลในรูปแบบ 3 มิติ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ดนัย ภู่ระหงษ์อุตสาหกรรม
2นาย ปรเมศร์ ผ่องศิริเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3นาง วิภารัตน์ พุกเงินอุตสาหกรรม
4นางสาว นงลักษณ์ ศรีเสวตร์อุตสาหกรรม
5นาย ป.นราชัย พลายด้วงอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อนุวัต สะอุบลปวช.
2นาย ศุภมิตร เทียนศิริปวช.
3นาย อดิศร เจริญพรรุ่งเรืองปวส.
4นาย ปิยภัทร ล้ำเลิศปวส.

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

การจำลองภาพการควบคุมการเคลื่อนที่ของแขนกลนั้น ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจำลองสถานการณ์การผลิตโดยแขนกลได้อย่างแม่นยำ เพื่อให้ได้ระยะทางที่สั่นที่สุด อีกทั้งป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์การชนกันของแขนกล และใช้เวลาในการทำงานให้ได้น้อย ตัวแขนกลจริงๆ นั้นมีราคาสูง จึงมีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องมีโปรแกรมที่สามารถจะจำลองการทำงานของตัวแขนกล ทางคณะผู้จัดทำจึงมีความประสงค์ที่จะจัดสร้างโปรแกรมจำลองการทำงานของแขนกลในรูปแบบ 3 มิติ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจการทำงานของแขนกลได้โดยตรงและรวดเร็วขึ้น อีกทั้งยังสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการศึกษาลงได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1) สามารถสั่งการทำงานแบบอัตโนมัติ (Auto) ด้วยรูปแบบของข้อความ
2) สามารถสั่งการทำงานแบบกำหนดเอง (Manual) ด้วยรูปแบบของ GUI
3) สามารถบันทึกคำสั่งการทำงานได้ 4) สามารถเปิดไฟล์ที่บันทึกไว้มาทำงานได้
1) ได้โปรแกรมจำลองการทำงานของแขนกลในรูปแบบ 3 มิติ
2) อำนวยความสะดวกในการศึกษาการทำงานของแขนกล
3) อำนวยความสะดวกให้แก่บุคคลที่ไม่มีพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมสามารถศึกษาการทำงานได้ง่ายขึ้น
4) เพื่อช่วยให้ผู้ที่ต้องการนำโปรแกรมไปพัฒนาต่อสามารถทำได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น