ประเภท :

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและตัดเย็บกระเป๋าย่อส่วนโดยใช้แรงบันดาลใจจากลวดลายดอกไม้ของผ้าไทยทรงดำ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อกระเป๋าย่อส่วน โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีโครงการกระเป๋าย่อส่วนผลการตอบแบบสอบถาม ค่าความพึงพอใจที่ได้คือ ผลิตภัณฑ์มีรูปแบบที่ทันสมัย ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.45 สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้จริง ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.95 ผลิตภัณฑ์ง่ายต่อการพกพาความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.75 สามารถดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ได้ง่าย ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.65 ขนาดของผลิตภัณฑ์ ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.95 มีความทนทานต่อการใช้งาน ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.45 วัสดุที่ใช้มีควาเหมาะสม ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.45 และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 5.00

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

4. มีรูปลักษณ์ที่สวยงาม
1. สามารถใช้บรรจุของได้เอนกประสงค์
2. สามารถพับเก็บได้ง่ายสะดวกต่อการพกพา
3. ลดการใช้ถุงพลาสติก

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว อรัญกานต์ อินต๊ะปันคหกรรม
2นางสาว วรดา เดชพรหมคหกรรม
3นาย สมประสงค์ สงษ์ทองคหกรรม
4นางสาว โสภา อินทรสรคหกรรม
5นางสาว ชลลดา เหมาะศรีสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อภินันท์ แก้วสุโพธิ์ปวส.
2นาย ชัยวนันท์ แต้มรุ่งเรืองปวส.
3นาย ปริญญา มีเติมปวส.
4นางสาว ดวงฤทัย ตรุษกรานต์ปวส.