รถเข็นอาบน้ำเด็กทารกอเนกประสงค์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เกียรติศักดิ์ เส้งพัฒน์อุตสาหกรรม
2นาง ธัญนันท์ ชัยศรอุตสาหกรรม
3นาย เฉลิมศักดิ์ ตันติเจริญวิวัฒน์อุตสาหกรรม
4นาย ธวัชไชย ลิ้มสุวรรณอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ภาสกร สุขอนุเคราะห์ปวส.
2นาย วัชรินทร์ นุ่นสังข์ปวส.
3นาย ปรเมศว์ หัสดินปวส.
4นาย ณัฐวุฒิ มโนวราวุฒิปวส.
5นาย สรัช อ้นสันเทียะปวส.
6นาย ธเนศพนธ์ คล้ายดวงปวส.

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

รถเข็นอาบน้ำเด็กทารกอเนกประสงค์โดยออกแบบติดตั้ง ถังน้ำขนาด 30 ลิตร มอเตอร์ปั๊มน้ำ สามารถใช้งานอาบน้ำได้ 6 คนต่อครั้ง เมื่อทดลองหาประสิทธิภาพพบว่ามีประสิทธิภาพสูงสามารถผลิตน้ำอุ่นภายใน 30 นาทีรวมถึงใช้พลังงานงานสูงสุด 1.30 ชม

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. ได้นวัตกรรมด้านการแพทย์สำหรับช่วยอำนวยความสะดวกในการพยาบาล
2. เสริมสร้างสุขภาพที่ดีแก่เด็กทารก
สามารถใช้งานอาบน้ำได้ 6 คนต่อครั้ง