ประเภท :

บทคัดย่อ

The Revivable Shadow Puppets Bag is product which uses the theory of composition art and the local wisdom. The purposes of this research are to design and develop The Revivable Shadow Puppets Bag which refers to the identity and preserve the culture in the southern. To study the satisfaction on designing and the benefit of the samples who are customers of leather bag store in Amphur Hatyai, Songkhla. The research instruments are The Revivable Shadow Puppets Bag and the satisfaction questionnaires. The research results are found that The Revivable Shadow Puppets Bag refers to the local identity and the fineness. It is able to value added.

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

- This product is the shadow puppets pattern and able to use in the daily life. It is different from the other leather bags because it is able to keep the heavy things and durable in using. Importantly, it is able to reduce the global warming instead of the plastic bag.
- This product is the leather bag which is able to be real using. This product is durable and able to reduce the global warming.

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง พรรษกร คงนุ้ยสามัญ
2นาย ธนพล ขุนเชื้ออุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อนุวัต ศรีมณีปวช.
2นาย นฤเบศ ว่องประเสริฐปวช.
3นาย ศุภกิตติ์ ปานงามปวช.
4นาย กันทรกร ปานแก้วปวช.
5นาย ณัฐกิตติ์ สุวรรณมณีปวช.
6นาย ชาตรี บุตรมาตาปวส.