โครเชต์พวงกุญแจจากถุงพลาสติก

วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

ปัจจุบันในสังคมของเรามีการใช้ถุงพลาสติกมากขึ้นในแต่ละวัน คณะผู้จัดทำจึงเล็งเห็นว่าควรมีการนำถุงพลาสติกที่เหลือใช้นำมาประดิษฐ์ และพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ วัตถุประสงค์ เพื่อลดปัญหาปริมาณขยะที่มากเกินไป และนำสิ่งของที่ใช้แล้ว มาดัดแปลง ให้สามารถใช้งานจริง สามารถนำผลิตภัณฑ์ไปสร้างรายได้เพิ่มพูนความรู้ให้กับผู้ที่สนใจได้เป็นแนวทางในการนำไปพัฒนา เพื่อประกอบเป็นอาชีพอิสระในอนาคต

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ป้องกันพวงกุญแจหาย
1. ช่วยลดปริมาณขยะจากถุงพลาสติก
2. เพื่อเพิ่มมูลค่าจากขยะจากถุงพลาสติก
3. เพื่อการต่อยอดผลิตและจำหน่ายแก บุคคลทั่วไป

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว สุพร คุ้มรักษาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย พิเนตร ธาระมัตอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ฟ้าลดา หาพิกุลปวส.
2นางสาว อลิศรา ปานผึ้งปวส.
3นางสาว ภัทรวรรณ อ่อนทองหลางปวส.
4นางสาว สิรินยา หนูเส็งปวส.
5นาย ประกาศิต สายวงศ์ปวส.
6นาย จิรายุทธ เสือเหลืองปวส.
7นางสาว ณัฐกา อินทร์ป่านปวส.