กล่องใส่ของจากไม้ไอศกรีม

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย มนตรี ปรีชาอุตสาหกรรม
2นางสาว กชกร ทองจรัสแสงสามัญ
3Miss Irisly I. Bibatสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ชลธิชา สิทธิรักษ์ปวช.
2นางสาว นันทิยา มีแสงปวช.
3นาย อเนก โชติกุลปวช.
4นางสาว นิรัชพร สีหามาตย์ปวส.

วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

Research on the Creation and Efficacy of Rendering Devices. The purpose is as follows. 1) to create a device allows repeated revet 2) to study the efficiency of the device allows repeated revet.3) To study the level of satisfaction of the samples after the device allows repeated revet. There is a high degree of satisfaction with the device allows repeated revet.

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

The efficiency of the device to help ripen the flowers. The results showed that
1 Reversible flower accessories are convenient and save time to use.
2. Easy to use even if the user has no skill.
device allows repeated revet.