เครื่องหั่นและผสมปุ๋นอินทรีย์

วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพในการใช้งาน เครื่องหันผักตบชวา เพื่อทดสอบความพึงพอใจในการทำงานของ เครื่องหันผักตบชวา และเพิ่มประสิทธิภาพในการเลี้ยงสัตว์ให้มีมากยิ่งขึ้นในการทำงานมากขึ้นและสามารถนำพัฒนาและใช้งานได้จริงการสร้างและหาประสิทธิภาพ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.เครื่องหั่นและผสมปุ๋ยอินทรีย์พร้อมถังผสมอาหารสัตว์สามารถหั่นผักชวาได้ในปริมาณมากโดยใช้เวลาน้อย พร้อมยังมีถาดรอผสมในการช่วยประหยัดเวลา ประหยัดแรง ได้อีกต่างหาก
2.ลดเวลาในการทำงาน
3.ลดค่าใช้จ่าย
1.ลดเวลาในการทำงาน
2.ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น
3.ทำงานได้รวดเร็วกว่าใช้คน
4.ปลอดภัยจากการใช้งาน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ปราโมทย์ ขอเหล็กอุตสาหกรรม
2นาย ก่อพงศ์ ไวยานิกรณ์อุตสาหกรรม
3นาย รุ่งโรจน์ อินจีนอุตสาหกรรม
4นาย เกียรติชัย ศรีดอนไผ่อุตสาหกรรม
5นาย ทักษิณ บุษษะอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สุรเทพ แสงสว่างปวส.
2นาย สุเมธ ใช้บางยางปวส.