อุปกรณ์เพื่อนเดินทาง (Safe Journey Gadget)

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

โครงการสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อประดิษฐ์อุปกรณ์เพื่อนเดินทาง 2) เพื่อทดสอบประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของอุปกรณ์เพื่อนเดินทาง ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลา รวมทั้งสิ้น 100 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบสอบถามความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ที่มีต่ออุปกรณ์เพื่อนเดินทาง สถิติที่ใช้ในงานวิจัย สถิติบรรยาย (Descriptive Statistics) ค่าเฉลี่ย (x̄) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความถี่ ร้อยละ ผลการวิจัยมีดังนี้ “อุปกรณ์เพื่อนเดินทาง” สามารถใช้งานได้จริง แก้ไขปัญหาการพลัดหลงจากหมู่คณะ เหมาะสำหรับมัคคุเทศก์ และผู้ที่ต้องเดินทางเป็นหมู่คณะ มีขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา และพกพาได้สะดวก ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในด้านการออกแบบ และด้านประโยชน์ต่อการใช้งาน พบว่า โดยภาพรวมทั้ง 2 ด้านนักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยด้านประโยชน์ต่อการใช้งานมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อเป็นจุดสังเกตสำหรับนักท่องเที่ยว เพื่อไม่ให้พลัดหลงจากหมู่คณะ สามารถสังเกต และจดจำสัญลักษณ์ประจำกลุ่มได้โดยง่าย
สิ่งประดิษฐ์นี้ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับมัคคุเทศก์ ครู หรือวิทยากร ในการจัดนำเที่ยวหรือทัศนศึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เพลิน คำมีอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
2นาง สุรีวดี อินสุวรรโณอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3นางสาว อาทินี บุญวงศ์อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
4นาง เกษศิรินทร์ จันทร์ส่งแสงอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
5นาย ไตรเทพ จันทวงค์อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ปริยาภัทร ผึ้งฉ่ำปวช.
2นางสาว ปิยะมาศ บุญสร้างปวช.
3นางสาว ภชร ภูมิศิริไพบูลย์ปวช.
4นางสาว ภาวิตา ชะโณวรรณะปวส.
5นางสาว ภัทรพร เมืองรมย์ปวส.
6นางสาว พิชญาพร แก้วบริสุทธิ์ปวส.
7นางสาว โสภิศ คงเรืองปวส.
8นาย ณัฐพงศ์ เจ๊ะมุสาปวส.