อุปกรณ์ช่วยลับดอกสว่าน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธงชัย ขวัญศรี-
2นาย อภิชาณ ชูใจอุตสาหกรรม
3นาย มนตรี ปรีชาอุตสาหกรรม
4นาย มานิตย์ อำนวยอุตสาหกรรม
5นาง ขวัญธิดา ช่งยเทศอุตสาหกรรม
6นาย สาธิต ถาวรประสิทธิ์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธนวรรษ ไตรสุนทรปวช.
2นาย ธนาคาร บุตรงามปวช.
3นางสาว บุญฑิตา มั่นยืนปวช.
4นาย ผดุงศักดิ์ เพ็งแก้วปวส.
5นาย วัชพล ถาวรปวส.
6นาย ขจรศักดิ์ มีแก้วปวส.

วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

อุปกรณ์ช่วยลับดอกสว่าน เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นเพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็วและแม่นยำในการลับดอกสว่าน โดยการออกแบบให้สามารถนำดอกสว่านที่ต้องการลับมาประกอบกับตัวจับที่สร้างขึ้น โดยสามารถปรับมุมองศาได้ตามความต้องการรวดเร็ว และแม่นยำ โครงสร้างทำจากเหล็กประกอบด้วยฐานจับยึด หมุนได้ 360 องศา โดยใช้ลูกปืนเป็นกลไกในการหมุนสามารถปรับเลื่อนเข้าออกได้ตามความเหมาะสม

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

มีลักษณะเป็นทรงสีเหลี่ยม ขนาดกว้าง 15 cm ยาว 20 cm สูง 15 cm โดยการทดลองใช้ดอกสว่านขนาด 6 ,8 ,10 มิลลิเมตร ใช้เวลา 20 , 25 และ 30 วินาทีตามลำดับ โดยการเทียบกับการลับโดยทั่วไป ระดับความพึงพอใจการใช้อุปกรณ์ช่วยลับดอกสว่าน ได้แก่ ช่างรับเหมาติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ครู นักเรียน นักศึกษา พบว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจในระดับมาก
1. อุปกรณ์ช่วยลับดอกสว่าน สามารถช่วยลับดอกสว่าน เพื่อเพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และแม่นยำ ในการลับ
2. อุปกรณ์ช่วยลับดอกสว่าน สามารถเป็นทางเลือกให้กับผู้ประกอบอาชีพช่างรับเหมาติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคารได้