ซอสลำพูสำเร็จรูป

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว อรพรรณ สุขประสิทธิ์คหกรรม
2นางสาว สุนิสา พุตพันมาตคหกรรม
3นาย ธงชัย สารากูลคหกรรม
4นางสาว อุบลรัตน์ แก้วชัยเจริญกิจคหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ปัทมวรรณ ดูสันเที๊ยะปวช.
2นางสาว ญานิกา ตันเจริญปวช.
3นางสาว กนิษฐา กลิ่นบุญมีปวช.
4นางสาว ธนภรณ์ นิ่มสำอางค์ปวช.
5นางสาว ณัฐวรรณ ยอแสงปวช.
6นางสาว ทิพวรรณ บริจันทร์ปวช.
7นาย ชยพศ วุฒิธรรมกิจปวช.
8นาย พีรพัฒน์ ศรีมณฑกปวช.
9นาย ฐิติพันธ์ พ้นภัยปวช.
10นางสาว ประภาพร เหล่าคิมปวช.

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาและคิดค้นสูตรที่เหมาะสมในการทำซอสลำพูสำเร็จรูปเพราะ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามมีต้นลำพูเป็นจำนวนมาก ซึ่งลูกของต้นลำพูจะหล่นร่วงเป็นประจำ ทางคณะผู้วิจัยจึงเร็งเห็นประโยชน์จากลูกลำพู จึงนำมาทำเป็นซอสลำพูสำเร็จรูป เพื่อเป็นการนำวัตถุดิบของท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และเพิ่มความสะดวกสบายในการทำอาหารมากขึ้นเพราะในสมัยนี้คนไทยนิยมความสะดวกสบายและความรวดเร็ว ดังนั้นซอสลำพูสำเร็จรูปจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่ต้องการทำอาหารรับประทานเอง แต่มีเวลาในการทำไม่มาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ประโยชน์ของซอสลำพูสำเร็จรูป คือ การใช้วัตถุดิบท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ และเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้บริโภคที่ไม่มีเวลามากในการเข้าครัวทำอาหาร หรือคนที่ทำงานในเมืองที่ไม่สามารถหาวัตถุดิบในการทำซอสลำพูสำเร็จรูปได้
คุณลักษณะของซอสลำพูสำเร็จรูป คือ ซอสมีรสชาติและกลิ่นหอมเฉพาะตัว ทำให้น่ารับประทานมากยิ่งขึ้น
ประโยชน์ของซอสลำพูสำเร็จรูป คือ การใช้วัตถุดิบท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ และเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้บริโภค