ปุ๋ยพืชไม้กระถาง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง สุวรรณา บุณเมืองสามัญ
2นาย ชุมพร อมรพฤทธิ์อุตสาหกรรม
3นางสาว โนรี มิตรอารีย์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว จันทร์เพ็ญ นามโชคธนานุกูลพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธนกฤต สุดโสมปวช.
2นาย พงศกร แสงสอาดปวช.
3นาย สุรศิษฏ์ สุวรรณภาปวส.
4นางสาว ลลิตา จั่นศรีปวส.

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

ปุ๋ยมูลสัตว์หรือปุ๋ยคอก เป็นปุ๋ยอินทรีย์ชนิดหนึ่งซึ่งได้มาจากการเลี้ยงสัตว์ และได้มีการนำไปใช้ในทางการเกษตรอย่างแพร่หลาย ให้อินทรีย์วัตถุ ธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรอง ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ช่วยให้โครงสร้างของดินที่เสื่อมโทรมกลับมาดีขึ้น เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช ปุ๋ยมูลสัตว์แต่ละชนิดจะมีธาตุอาหารหลักแตกต่างกัน ได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมและการนำไปใช้ต้องพิจารณาว่าต้องการบำรุงส่วนใดของพืช แล้วจึงเลือกใช้ให้เหมาะสม ไม้ประดับเป็นพืชที่นิยมปลูกในกระถางเพื่อประดับให้เกิดความสวยงาม ไม้ประดับแต่ละชนิดจะมีข้อโดดเด่นที่แตกต่างกัน บางชนิดโชว์ใบ บางชนิดโชว์ดอกและบางชนิดโชว์รากหรือเหง้า ผู้จัดทำจึงได้สร้างสูตรผสมปุ๋ยมูลสัตว์ขึ้นมา เพื่อช่วยในการเพิ่มธาตุอาหารหลักให้กับไม้ประดับในกระถาง โดยจัดทำเป็นผลิตภัณฑ์ปุ๋ยพืชไม้กระถาง สูตรสำหรับบำรุงใบ สูตรบำรุงดอก และสูตรบำรุงราก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

- สูตรปุ๋ยมูลสัตว์สำหรับพืชไม้ประดับในกระถางที่สามารถบำรุงตามลักษณะพืชที่ต้องการโชว์ ได้แก่ ดอก ใบ และราก
- อำนวยความสะดวกในการใช้งานสำหรับผู้ที่ปลูกไม้กระถางในบ้าน บนตึก บนคอนโด
- ลดการใช้สารเคมี ประหยัด รักษาสิ่งแวดล้อม สะดวกต่อการใช้งานและการจัดเก็บ
- พัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้