น้ำปรุงสามรสจากฟักข้าว

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว โนรี มิตรอารีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง สุวรรณา บุณเมืองสามัญ
3นาง อรอนงค์ ลำดวลสามัญ
4นางสาว จันทร์เพ็ญ โชคธนานุกูลพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว วาทินี รอดผลสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1Miss ณัฐพร จันชูกลิ่นปวช.
2Miss ชนัญชิดา วงวาลย์ปวส.
3Miss ชนิกานต์ ปล่องลมปวส.

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ซึ่งมีความร่วมมือและให้การสนับสนุนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลผลิตทางการเกษตรของโครงการในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศูนย์ฝึกอบรมทางการเกษตรเขากระปุกให้เป็นผลิตภัณฑ์ส้าเร็จรูป เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับพืชผลทางการเกษตร ได้รับการประสานจากผู้ดูแลโครงการว่า ในช่วงที่ผลฟักข้าวออกผลและสุกพร้อมกันจ้านวนมากจะน้าไปใช้ไม่ทันเนื่องจากผลฟักข้าวจะเน่าเร็ว ฟักข้าวเป็นพืชสมุนไพรมีประโยชน์ มีการวิจัยและพิสูจน์ทางการแพทย์ บ่งบอกว่า เยื่อหุ้มเมล็ดสีแดงของฟักข้าว มีสารไลโคปีนมากกว่ามะเขือเทศถึง 12 เท่า เป็นสารที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระ ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็ง มีปริมาณเบต้าแคโรทีนสูงกว่า แครอทถึง 10 เท่า เป็นสารตั งต้นของวิตามิน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

-
1. น้าปรุงสามรสจากฟักข้าว เป็นผลิตภัณฑ์ด้านอาหาร ที่สามารถอ้านวยความสะดวกในและเพิ่มความรวดเร็วในการประกอบอาหาร 5 เมนูหลัก ได้แก่ หมี่กรอบทรงเครื่อง ปลาราดพริก ไข่ลูกเขย และน้าจิ มลูกชิ น และเมนูอื่นๆ ที่ประยุกต์ใช้ได้ เหมาะกับแม่บ้านในยุคสมัยปัจจุบัน
2. น้าปรุงสามรสจากฟักข้าว มีการเพิ่มคุณค่าจากสรรพคุณของส่วนผสมของเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าว ที่มีสารไลโคปีน ช่วยเป็นสารที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระ ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็ง และสารเบต้าแคโรทีน ซึ่งเป็นสารตั งต้นของ วิตามิน ที่ช่วยในการบ้ารุงสายตา ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย
3. ผลิตภัณฑ์น้าปรุงสามรสจากฟักข้าวเป็นการสนับสนุนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลผลิตทางการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างอาชีพได้