พลังงานไฟฟ้าจากโต๊ะรีดผ้า

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สราวุธ ปานดำอุตสาหกรรม
2นาย ประทีป สุวรรณโชติอุตสาหกรรม
3นางสาว ฐิตาภรณ์ ช้างอ้นสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธีรโชติ รุ่งลอยปวช.
2นาย นะโม โถน้อยปวช.
3นาย วรรณพร ปัญญาปวช.
4นางสาว สุธาวดี ปักษากนกปวช.

วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อสร้างพลังงานไฟฟ้าจากโต๊ะรีดผ้า 2) เพื่อทดสอบและหาประสิทธิภาพพลังงานไฟฟ้าจากโต๊ะรีดผ้า 3) เพื่อเป็นต้นแบบพลังงานไฟฟ้าจากโต๊ะ รีดผ้า ในการพัฒนาต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชาชนหมู่ที่ 5 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในงานวิจัยสถิติพรรณนา ผลการวิจัยพลังงานไฟฟ้าจากโต๊ะรีดผ้า มีดังนี้ ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยของความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับ 4.47 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งแปลความหมายได้ว่า อยู่ในระดับมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็นพลังงานไฟฟ้า
1. พลังงานไฟฟ้าจากโต๊ะรีดผ้า
2. แหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้ารูปแบบใหม่
3. ลดการใช้พลังงานที่สูญเปล่า