อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว โนรี มิตรอารีย์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย กู้เกียรติ ดวงพลพรมอุตสาหกรรม
3นาย อนวัช เผ่าวิจารณ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว จันทร์เพ็ญ โชคธนานุกูลพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว อำพร ประทุมวันพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ฐิติรัตน์ นันตระกูลปวช.
2นางสาว สุกัญญา เหลืองอร่ามปวช.
3นางสาว อรนลิน นุ้ยคงปวช.
4นาย วุฒิภัทร บุญสวัสดิ์วงศ์ปวช.

ประเภท :

บทคัดย่อ

งานช่างศิลป์ไทยเป็นทรัพยากรทางวัฒนธรรม แสดงถึงอารยะและความเจริญของชาติเพราะศิลปะเป็นเครื่องแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนในชาติ ที่สืบทอดกันมายาวนานจนเป็นเอกลักษณ์ประจาชาติ ทั้งงานหัตถศิลป์ หรืองานงานหัตถกรรม ล้วนทาขึ้นโดยอาศัยทักษะ เทคนิค ซึ่งเป็นภูมิปัญญาอันมีค่าควรแก่การยกย่องทั้งสิ้น มีคุณค่าที่อยู่ในตัวงานและมีความงดงามที่แตกต่างกันออกไป ทางกลุ่มผู้จัดทาจึงคิดทาผลิตภัณฑ์สยามวิจิตร โดยจัดทาในรูปแบบของการนาความรู้ในเรื่องของการพิมพ์ลายไทยและงานปิดทองมาประยุกต์ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์จากเซรามิก การทาแบบลวดลายลายไทยเป็นรูปแบบของงานพิมพ์ลายไทยแบบงานติดพิมพ์และปิดทอง จัดทาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

-
ผลิตภัณฑ์สยามวิจิตรเป็นงานปิดทองที่ควรแก่การรักษาและอนุรักษ์ไว้ เพื่อเป็นการสืบทอดโดยคนรุ่นใหม่ รูปแบบของลวดลายและวิธีการสร้างสรรค์ลวดลายในอดีต นามาประยุกต์ใช้ต่อการสร้างสรรค์ผลงานสยามวิจิตร เพื่อให้เกิดงานที่หลากหลายร่วมสมัยทั้งในด้านของรูปแบบและรูปทรง ผลิตภัณฑ์สยามวิจิตรเป็นงานพิมพ์ลายไทยแบบงานติดพิมพ์ และนามาปิดทอง ผลิตภัณฑ์สยามวิจิตรเป็นงานที่จัดทาขึ้นประกอบกับผลิตภัณฑ์จากเซรามิกในรูปแบบของแจกัน สามารถนาผลิตภัณฑ์สยามวิจิตรใช้ได้จริงและประกอบอาชีพได้ พร้อมทั้งเผยแพร่ความรู้ให้กับชุมชนหรือผู้ที่สนใจเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ