รถสามล้อซิ่ง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ฉลอง แก้วสดอุตสาหกรรม
2นาง ปัทมา นวลศรีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย สุชาติ พรหมราชอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย นราธร พ่อนุ้ยปวช.
2นาย นิธิ สมบัติแก้วปวช.
3นาย ประสิทธิ์ บัวใหม่ปวช.

วิทยาลัยการอาชีพนาทวี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

เนื่องจากจะนำความรู้และประสบการณ์ที่เรียนมาจะนำความรู้ที่ได้รับมาทำสิ่งประดิษฐ์รถ1คัน เพื่อเผยแพร่และขยายความรู้เกี่ยวกับการทำรถสามล้อซิ่งมาใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น โดยเน้นการใช้ความคิดความสามารถเพื่อให้เกิดความคิดที่สร้างสรรค์และคิดทำสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ และตอบสนองความต้องการของผู้ชม

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.การทำรถสามล้อซิ่งเกิดความคิดที่สร้างสรรค์
2.คิดทำสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ
1.การทำรถสามล้อซิ่งเกิดความคิดที่สร้างสรรค์
2.คิดทำสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ