อุปกรณ์ช่วยเปิด-ปิดวาล์วน้ำ

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ประชากรเกินครึ่งประเทศที่ประกอบอาชีพเกษตรกร เช่น เกษตรกรปลูกพืชไร่ เกษตรกรปลูกพืชสวน ต้องมีการวางระบบท่อน้ำ ไปยังส่วนต่างๆในพื้นที่ เพื่อใช้ในการรดน้ำต้นไม้ การวางระบบท่อน้ำนี้จะมีการติดตั้งวาล์วเพื่อควบคุมการไหลของน้ำ โดยจะติดตั้งอยู่ในส่วนต่างๆหลายจุด ซึ่งจากการสำรวจพบว่า ส่วนมากเกษตรกรจะใช้วาล์วชนิดบอลวาล์ว แบบปีก 2ด้าน การติดตั้งวาล์วจะอยู่ติดกับพื้นดิน ปัญหาที่พบส่วนใหญ่ คือ วาล์วน้ำเปิด-ปิดยาก ต้องใช้แรงในการหมุนหรือบิดวาล์วมาก ทำให้เสียเวลา และยังเกิดปัญหาต่อสุขภาพของเกษตรกร คือ มีอาการปวดหลัง ปวดเอว ปวดข้อมือ นอกจากนี้แล้วการเปิด-ปิดวาล์วน้ำโดยใช้มือ ยังมีความเสี่ยงที่จะถูกสัตว์มีพิษ เช่น งู ตะขาบ แมงป่อง กัดได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

มีลักษณะเป็นรูปทรงตัว T ด้านล่าง ซึ่งมีลักษณะเป็นรูปทรงตัว U ใช้สำหรับครอบวาล์ว เพื่อช่วยในการเสริมแรงในการเปิด-ปิดวาล์วน้ำ และช่วยผ่อนแรงในการหมุนสำหรับเปิด-ปิดวาล์ว
1.อุปกรณ์ช่วยเปิด-ปิดวาล์วน้ำช่วยลดปัญหาการเปิด-ปิดวาล์วยาก
2.อุปกรณ์ช่วยเปิด-ปิดวาล์วน้ำช่วยลดปัญหาสุขภาพหรืออาการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดจากการเปิด-ปิดวาล์วน้ำ
3.อุปกรณ์ช่วยเปิด-ปิดวาล์วน้ำช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจจะถูกสัตว์มีพิษกัดในการเปิด-ปิดวาล์วน้ำ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เผด็จ ทิมแท้อุตสาหกรรม
2นาย เชิดพงศ์ จันทรวัฒนกิจอุตสาหกรรม
3นางสาว รสสุคนธ์ สุนทรโอวาทสามัญ
4นาย นิวัฒน์ วิฑูรย์พันธุ์อุตสาหกรรม
5นาย จักรกริช ชังชะนาอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ปรมินทร์ พันธุมิตรปวช.
2นาย ณัฐวุฒิ เมืองรมย์ปวช.
3นางสาว ฐิติมา แดงแท้ปวช.
4นาย คงศักดิ์ กลิ่นขจรปวช.
5นาย จตุพล ภู่บัณฑิตปวช.