อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย มงคล สาระพางค์ศิลปกรรม
2นาย สุวิทย์ พรหมสุวรรณ์ศิลปกรรม
3นางสาว อัญชุลี ภักดีบุญศิลปกรรม
4นาย วุฒิชัย วิเชียรศรีศิลปกรรม
5นาย บุญยืน ปินตาคำ-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว พรพรรณ เมอแลกู่ปวช.
2นาย ธีรภัทร สมุติรัมย์ปวช.
3นาย สุทธินันท์ พรหมชัยปวส.
4นาย พสธร ทองไสยปวส.
5นาย ฐิติพัฒน์ มุ้ยจีนปวส.
6นาย นภาพร ศรีเชื้อปวส.
7นางสาว ทิตยา บุญรอดปวส.
8นาย ชญานินทร์ รัตนศรีชัยวราปวส.

ประเภท :

บทคัดย่อ

การวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ เรื่องปากกาแห่งปัญญา "อารยนาคราธัญญาลิขิต" เป็นการนำเอกลักษณ์พื้นถิ่นจังหวัดนครปฐม ซึ่งประกอบด้วย ศิลปะลวดลายทราวดี การทำนาข้าว มานำสู่การออกแบบลวดลายปากกาหมึกซึม ใช้สำหรับจดบันทึกหรือเซ็นเอกสารสำหรับผู้บริหารหรือบุคคลทั่วไป โดยมีเทคนิคการใช้งานมากกว่าหนึ่งอย่าง ส่วนที่เหน็บกระเป๋านำมาประยุกต์เป็นที่หนีบเทคไทต์ ซึ่งผสมผสานเทคนิคงานเครื่องถมเงินสกุลช่างนครศรีธรรมราชในส่วนตัวด้าม ส่วนที่หนีบเนคไทต์นำงานสกุลช่างเพชรบุรีเข้ามาประยุกต์ชิ้นงาน 2 ส่วนเข้าด้วยกัน ชิ้นงานมีความสวยงาม แข็งแรง สะดวกต่อการใช้งาน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นผลิตภัณฑ์ปากกาหมึกซึม ปลอกทำด้วยโลหะเงิน มีเทคนิคการใช้งานมากกว่า 1 อย่าง สามารถถอดแยกการใช้งานได้สะดวก
ได้สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ภายใต้แนวคิด ปากกาแห่งปัญญา ที่มีเอกลักษณ์ประจำพื้นถิ่น และการใช้งานที่หลากหลาย เป็นของที่ระลึก หรือใช้เป็นของขวัญให้กับบุคลสำคัญ