บูดูผงสำเร็จรุป

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว จารุวรรณ หุ่นงามสามัญ
2นาย ไพจิตรา ขวัญสุวรรณสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ปณิธิ บริบูรณ์ปวส.
2นางสาว เสาวลักษณ์ พลีไพรปวส.

วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

The objective of this study were: to develop basic computer skills via supplementary computer game with the RPG Maker MV program. To study the students’ satisfaction on supplementary computer game with the RPG Maker MV program. The sampling groups of this study were 60 first year vocational certificate students, majoring in Business Computer. There are 3 experts, who assessed our innovation and gave us advice. The research instruments were media assessment and questionnaires. The statistic analysis analysis is mean and standard.

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

we can apply it in another story or subjects to encourage student’s interesting. In addition, the teacher can use it to be instruction medias.
We get the knowledge about basic computer skills. Stimulate the students’ interesting by themselves. Students remember the content correctly.