Anti-Hidden

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ณรงค์ชัย เนื่องอุทัยสามัญ
2นางสาว สายทอง พรมแสงพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว ปภัสสร รักญาติพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย ชัยวัฒน์ ทองแก้วอุตสาหกรรม
5นาย เกษมสุข ชัยชิตาทรอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สุทัศน์ ช้อนทองปวส.
2นาย ธวัช สุริยมนต์ปวส.
3นาย ฐิติณัฐ อรุณสันติโรจน์ปวส.
4นาย คณยศ กิตติศุภกุลปวส.
5นางสาว สุสดี อินทรักษาทรัพย์ปวส.
6นางสาว เจนจิรา เรียงมาปวส.

วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

ปัญหาไวรัสซ่อนไฟล์ในระบบคอมพิวเตอร์กำลังแพร่ระบาดอยู่ในกลุ่มผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ ซึ่งส่งผลเสียกับระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์และการทำงานของผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ การใช้คำสั่งในการแก้ไขไวรัสดังกล่าวมีความยุ่งยาก จึงมีแนวคิดในการเขียนโปรแกรมแก้ไขไวรัสดังกล่าว เพื่อให้สะดวกในการใช้งาน โดยการประดิษฐ์คิดค้นมีวัตถุประสงค์ คือ 1.เพื่อออกแบบโปรแกรม Anti-Hidden 2.เพื่อหาประสิทธิภาพ โปรแกรม Anti-Hidden และ 3. เพื่อหาความค่าความพึงพอใจของผู้ที่ทดลองใช้โปรแกรมAnti-Hidden ซึ่งได้ผลสรุปคือ โปรแกรมสามารถจัดการกับปัญหา การซ่อนไฟล์ได้ สามารถเรียกไฟล์ที่ซ่อนกลับคืนมาได้ ค่าความพึงพอใจซึ่งแบ่งเป็น 3 ด้าน อยู่ในเกณฑ์ดี - ดีมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการแก้ไขปัญหาการถูกซ่อนไฟล์จากไวรัสคอมพิวเตอร์ให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
ใช้ในการดึงข้อมูลที่ถูกไวรัสซ่อนไฟล์กลับคืนได้