โต๊ะขัดเตรียมชิ้นงาน 2 หัว ระบบน้ำหมุนเวียน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วรวิช มนไธสงอุตสาหกรรม
2นาย พงศ์พันธุ์ ศรีพรหมอุตสาหกรรม
3นาย อนุชาติ มากกลางอุตสาหกรรม
4นาย อำนวย เพ่งพิศอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ภานุวัฒน์ นามมัยปวส.
2นาย ตะวัน สีหะวงษ์ปวส.
3นาย ศุภเดช ดิษฐอำนาจปวส.
4นาย พงศกร สินสุพรรณ์ปวส.

วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สร้าง โต๊ะขัดเตรียมชิ้นงาน 2 หัวระบบน้ำหมุนเวียน มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดอัตราการใช้ปริมาณของน้ำและนำกลับมาใช้ใหม่เพือเพิ่มประสิทธิในการเรียนการสอนให้มากขึ้นและอำนวยความสะดวกในการเรียนการสอน มีปริมาณการใช้น้ำต่อรายวิชาได้แก่ วิชาเทคนิคการอบชุบโลหะ 25 ชั่วโมง/สัปดาห์ วิชาวัสดุและโลหะวิทยา 10 ชั่วโมง/สัปดาห์ วิชาโลหะวิทยาการเชื่อม 10 ชั่วโมง/สัปดาห์ วิชาโลหะวิทยาเบื้องต้น 16 ชั่วโมง/สัปดาห์ รวม 61 ชั่วโมง/ โดยกำหนดค่าการทดสอบปริมาณการใช้ของโต๊ะขัดเตรียมชิ้นงาน 2 หัวระบบน้ำหมุนเวียน 1,2,3 ชั่วโมง เพื่อเทียบปริมาณการใช้น้ำ 1 เดือน และดูประสิทธิภาพการใช้งาน โดยการทดลองโต๊ะขัดเตรียมชิ้นงาน 2 หัวระบบน้ำหมุนเวียน นั้นสามารถทำงานได้จริงและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนและผู้นำไปใช้งาน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

-
จากใช้เครื่องโต๊ะขัดเตรียมชิ้นงาน 2 หัวระบบน้ำหมุนเวียนสรุปได้ว่ามีปริมาณการใช้น้ำต่อรายวิชาได้แก่ วิชาเทคนิคการอบชุบโลหะ 25 ชั่วโมง/สัปดาห์ วิชาวัสดุและโลหะวิทยา 10 ชั่วโมง/สัปดาห์ วิชาโลหะวิทยาการเชื่อม 10 ชั่วโมง/สัปดาห์ วิชาโลหะวิทยาเบื้องต้น 16 ชั่วโมง/สัปดาห์ รวม 61 ชั่วโมง/เดือน ใน 1 ชั่วโมงใช้น้ำ 150 ลิตร ปริมาณใช้น้ำต่อ 1 เดือน 9150 ลิตร/เดือน ค่าน้ำต่อ 1 เดือนเป็นเงิน 1171.2 บาท โดยการทดลองโต๊ะขัดเตรียมชิ้นงาน 2 หัวระบบน้ำหมุนเวียนนั้นสามารถทำงานได้จริงและสามารถลดปริมาณการใช้น้ำอีกทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนและผู้นำไปใช้งาน อีกทั้งสามารถชาร์จพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้งานต่อไปได้อีกด้วย