เครื่องส่องไฟรักษาเด็กแรกเกิดตัวเหลืองจากด้านบนด้วยหลอดLED

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ภควา อ้อทองอุตสาหกรรม
2นาย นคร ยืนนานอุตสาหกรรม
3นาง กรณิกา สีจุ้ยอุตสาหกรรม
4นาย มนูญ นาจวง-
5นาย จักรพันธ์ ทองจำรูญ-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ภัทรพงษ์ มิตรชอบปวช.
2นางสาว ณัฐการณ์ บุราณปวส.
3นาย พันธวัฒน์ พลทะยานปวส.
4นาย ณัฐพงษ์ ผลาญชาลีปวส.

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

เมื่อทารกตัวเหลืองถึงเกณฑ์ที่ต้องส่องไฟรักษา แพทย์จะใช้แสงไฟจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ (Fluorescent lamp) ชนิดพิเศษ (Special blue light) ส่องไปที่ตัวทารก ซึ่งจะใช้จำนวนหลอดไฟและระยะห่างจากตัวทารกตามมาตรฐาน โดยถอดเสื้อผ้าทารกและปิดตาทารกไว้เพื่อป้อง กันภาวะแทรกซ้อนที่ตา แสงสีฟ้าที่ใช้มีความยาวคลื่นประมาณ 425 - 475 นาโนเมตร จะถูกดูดซึมโดยบิลิรูบินและจะช่วยเปลี่ยนบิลิรูบินให้เป็นชนิดที่ละลายน้ำ และถูกขับออกจากร่างกายผ่าน ทางน้ำดีออกทางอุจจาระ และผ่านไตออกทางปัสสาวะ โดยเครื่องส่องไฟรักษาเด็กแรกเกิดตัวเหลืองนั้นมีราคาค่อนข้างสูงและมีความร้อนจากหลอดฟูลออเรสเซ็นต์ผู้ประดิษฐ์จึงมีความคิดใช้หลอด LED เพื่อลดความร้อนที่เกิดขึ้นและประหยัดพลังงานพร้อมทั้งมีอายุการใช้งานสูงอีกด้วย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1 เป็นเครื่องส่องไฟ แบบหลอดไฟ LED ที่สามารถบาบัดเด็กอาการตัวเหลืองจากบิลิรูบินในเลือดสูงได้
2 มีขนาดเล็ก สามารถเคลื่อนย้ายไปมาได้สะดวก เพื่อการพยาบาลเด็กทารกที่ป่วย
3.3 อายุการใช้งานของหลอดไฟไม่ต่ากว่า 20,000 ชั่วโมง
3.4 ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ หรือดีกว่า
1.เพื่อประดิษฐ์เครื่องมือช่วยในการรักษาผู้ป่วยทารกแรกเกิดที่มีภาวะเหลือง ลดอันตรายที่จะเกิดจากสารสีเหลือง
จับทำลายเนื้อสมองจนเกิดภาวะสมองพิการ
2.เพื่อลดต้นทุนเพราะเครื่องส่องไฟรักษาเด็กตัวเหลืองซึ่งมีราคาสูงในขณะที่เทคโนโลยีในการผลิตไม่ซับซ้อนมากนัก
3.ใช้หลอด LED แทนหลอดฟูลออเรสเซ็นต์ ข้อดีคือความร้อนน้อยกว่า ประหยัดพลังงานไฟฟ้ามากกว่า และมีอายุการใช้งาน
ยาวนานกว่า