เครื่องตัดหญ้าเอนกประสงค์

วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันนี้ปัญหาที่พบมากที่สุดของเกษตรกรที่เลี้ยววัว คือ อาหารที่ใช้เลี้ยงมีราคาสูงขึ้น ทั้ง อาหารหยาบ และอาหารขัน และประสบปัญหาน้้าท่วม และมีผลกระทบท้าให้ไม่สามารถน้าวัวที่เลี้ยงออกไปปล่อยเลี้ยงตามทุ่งนาได้ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาของชาวเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเป็นอย่างมาก หญ้าเนเปียร์ จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เข้ามาแก้ไขปัญหานี้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1 การออกแบบและพัฒนาเครื่องตัดหญ้าเนเปียร์
2 ใช้ตัดหญ้าชนิดอื่นๆที่มีล้าต้นแข็งและหนา
1 เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ตามคุณวุฒิวิชาชีพ
2 พัฒนานวัตกรรมใหม่สู่การพัฒนาอาชีพในอนาคต
3 พัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
4 น้าความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตจริง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1ว่าที่ ร.ต. นิสันต์ ถาเต็มอุตสาหกรรม
2นาย ประเสริฐ เทียมเหรียญทองอุตสาหกรรม
3นาย ธัชพงศ์ พานิชพงษ์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อรรคพล เบียงแลปวส.
2นาย เมธานันท์ สอนจันปวส.