เครื่องตรวจไข้เลือดออกเบื้องต้น

วิทยาลัยเทคนิคระนอง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

ปัญหาไข้เลือดออกเป็นปัญหาที่สำคัญของสาธารณสุข และโดยเฉพาะหน่วยพยาบาลที่อยู่ห่างไกล ขาดแคลนอุปกรณ์ในการตรวจวินิจฉัยโรค การมีอุปกรณ์ในการช่วยประเมินอาการเพื่อใช้ประกอบการวางแผนการพยาบาลได้ทันท่วงที จะช่วยทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาได้ตามมาตรฐานและลดความรุนแรงของโรคได้และเพิ่มศักยภาพของหน่วยพยาบาล จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาวิธีพัฒนาเครื่องมือที่ช่วยในการวินิจฉัยอาการแสดงของโรคไข้เลือดออก เพื่อให้ได้ข้อมูลสำหรับเป็นแนวทางรักษาหรือส่งต่อ ดังนั้นผู้ประดิษฐ์จึงได้คิดค้นเครื่องตรวจไข้เลือดออกเบื้องต้น เพื่อใช้ในทางการแพทย์ เพื่อทดแทนของเดิมที่ต้องใช้อุปกรณ์มากมาย ซึ่งอาจไม่สะดวกต่อการใช้งานและพกพา หรือออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ผลการทดลองการทำงานของเครื่องตรวจไข้เลือดออกเบื้องต้นสามารถใช้งานได้สะดวก พกพาง่าย ทำให้การตรวจไข้เลือดออกเบื้องต้นมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามขอบเขตที่วางไว้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

การใช้เครื่องตรวจไข้เลือดออกเบื้องต้นทำให้แพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่สามารถตรวจไข้เลือดออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1. แพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่สามารถใช้งานเครื่องตรวจไข้เลือดอออกตรวจผู้ป่วยได้อย่างง่ายและมีประสิทธิภาพ
2. เครื่องตรวจไข้เลือดอออกใช้งานง่ายและพกพาได้สะดวก
3. เครื่องตรวจไข้เลือดอออกประหยัดพลังงานในการใช้งาน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย พัตธิพงค์ สังข์ทองอุตสาหกรรม
2นาย กิตติ นโสลดอุตสาหกรรม
3นาย ทศพร จุติกุลทรัพย์อุตสาหกรรมสิ่งทอ
4นาย ณัฐพล อรัญไสวอุตสาหกรรม
5นาย พงษ์ศักดิ์ อักษรนำอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว รุ่งนภาพร ทรัพย์ประเสริฐปวส.
2นาย อรรถพล ลิ่มศิลาปวส.
3นาย ธนกร กื๊ดหมื่นปวส.