Smart Care

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อนุวัฒน์ มณีพรหมอุตสาหกรรม
2นาย อรรถวุฒิ เจริญราศรีอุตสาหกรรม
3นาย พิเนตร ธาระมัตอุตสาหกรรม
4นาย ชูบุญเย็น คุปตะนาวินอุตสาหกรรม
5นาง สมทรง คุปตะนาวินอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พิริยกร แซ่มัวปวส.
2นาย สันติภาพ นันภักดีปวส.
3นางสาว วิภาดา เจริญรอยปวส.
4นาย เกียรติศักดิ์ ไชยศรีปวส.

วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

ในสภาพการดำรงค์ชีวิตในปัจจุบันของมนุษย์ใช้งานอินเตอร์เน็ตเป็นส่วนใหญ่ ผู้คนมากมายเข้าถึงสื่อและสินค้าต่างๆ ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และด้วยเหตุที่ว่าระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีความเสถียรในการสื่อสารอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันเกิดการพัฒนาประยุกต์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตมากมาย ตัวอย่างเช่นการควบคุมการขับเคลื่อนรถยนต์ผ่านแอปพลิเคชั่นโดยมีสื่อกลางคือเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และระบบควบคุมอัตโนมัติ (Scada System) ที่รวมอุปกรณ์ต่างๆในโรงงานเข้ากันกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อบริหารจัดการ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

การทำงานอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจากที่ไหนก็ได้
ดูแลและแจ้งเตือนการเกิดอุบัติภัยภายในบ้านผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
แสดงผลการใช้งานอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านแอปพลิเคชั่น blynk
- ช่วยอำนวยความสะดวกในการสั่งเปิด-ปิดไฟฟ้าจากที่ไหนก็ได้
- ช่วยแจ้งเตือนการเกิดอุบัติภัย
- สามารถพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ได้