กระเป๋าเก็บอุณหภูมิวัคซีน

วิทยาลัยเทคนิคระนอง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

ในปัจุบันการใช้เครื่องวัดอุณหภูมิของวัคซีนที่ใช้ในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลค่อนข้างมีประสิทธิภาพแต่ไม่ตรงตามความต้องการของแพทย์และพยาบาลทำให้เกิดปัญหาในการตรวจดูอุณหภูมิของวัคซีนอยู่ตลอดเวลาเมื่อแพทย์ออกตรวจนอกสถานที่ ผู้ประดิษฐ์จึงสร้างกระเป๋าเก็บอุณหภูมิวัคซีนขึ้นเพื่อใช้ในทางการแพทย์ซึ่งกระเป๋าเก็บอุณหภูมิวัคซีนสามารถเก็บรักษาวัคซีนได้อุณหภูมิที่คงที่และทราบถึงอุณหภูมิในการเก็บรักษาเมื่ออุณภูมิของกระเป๋าเก็บวัคซีนไม่ได้ตามความต้องการของแพทย์จะมีเสียงเตือนเพื่อให้ทราบและผู้ใช้งานสามารถควบคุมอุณภูมิของกระเป๋าเก็บวัคซีนให้ได้ตามที่แพทย์ต้องการ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

กระเป๋าเก็บอุณหภูมิวัคซีนสามารถเก็บรักษาวัคซีนได้อุณหภูมิที่คงที่และสามารถทราบถึงอุณหภูมิในการเก็บรักษาตลอดจนมีเสียงเตือนเมื่ออุณหภูมิของวัคซีนไม่ได้ตามความต้องการ
1. กระเป๋าเก็บอุณหภูมิวัคซีนสามารถเก็บรักษาวัคซีนและยาให้ได้อุณหภูมิที่คงที่ตามความต้องการของแพทย์
2. กระเป๋าเก็บอุณหภูมิวัคซีนใช้งานง่ายและพกพาได้สะดวก
3. กระเป๋าเก็บอุณหภูมิวัคซีนจะมีเสียงเตือนเมื่ออุณหภูมิของวัคซีนและยาไม่ได้ตามความต้องการของแพทย์
4. กระเป๋าเก็บอุณหภูมิวัคซีนประหยัดพลังงานในการใช้งาน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย พัตธิพงค์ สังข์ทองอุตสาหกรรม
2นาย กิตติ นโสลดอุตสาหกรรม
3นาย ทศพร จุติกุลทรัพย์อุตสาหกรรม
4นาย ณัฐพล อรัญไสวอุตสาหกรรม
5นาย สุเกษม เกียรติไพบูลย์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย นัฐพงค์ แก้วแกมจันทร์ปวส.
2นาย ชลิต ศักดิ์ชุมพลปวส.
3นาย เจนณรงค์ เกล้าเมืองปวส.