หุ่นยนต์หว่านปุ๋ย

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

หุ่นยนต์หว่านปุ๋ยประดิษฐ์ขึ้นเพื่อนำเทคโนโลยีมาใช้กับงานด้านการเกษตร เป็นการอำนวยความสะดวก ทดแทนแรงงานคน ลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตให้แก่เกษตรกร โดยตัวหุ่นยนต์ใช้เครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์ 5.5 แรงม้า เป็นเครื่องต้นกำลังในการขับเคลื่อน ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงเป็นชุดหว่านปุ๋ย และบังคับการทำงานด้วยรีโมทบังคับวิทยุ สามารถหว่านปุ๋ยได้ไกลถึง 4 เมตร กว้าง 8 เมตร สามารถทดแทนและทำงานได้เร็วกว่าแรงงานคน ใช้งานได้สะดวก ปลอดภัย โดยจากการนำหุ่นยนต์หว่านปุ๋ยไปทดลองใช้กับเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 20 ราย พบว่ามีความพึงพอใจต่อหุ่นยนต์หว่านปุ๋ยในระดับมากที่สุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ใช้หว่านปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด และเมล็ดข้าวในนาหว่านแห้ง บรรจุปุ๋ยได้ 25 ลิตร และสามารถปรับปริมาณปุ๋ยได้ ตามความต้องการของผู้ใช้งานสามารถหว่านปุ๋ยได้เร็วกว่าแรงงานคนปุ๋ยกระจายสม่ำเสมอ ทำให้พืชดูดซึมได้ดี
1. สามารถทดแทนแรงงานคนในการหว่านปุ๋ยได้
2. อำนวยความสะดวก ลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตให้แก่เกษตรกร
3. กำหนดเวลาการใส่ปุ๋ยได้ตามต้องการและควบคุมการใส่ปุ๋ยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ปิยะนันท์ รักการอุตสาหกรรม
2นาย อนุสรณ์ จินดารัตน์อุตสาหกรรม
3นาย ณัฐวุฒิ ธูปกลางอุตสาหกรรม
4นาย เทพพิทักษ์ เพ็งรอดอุตสาหกรรม
5นาย ณฤวัฒน์ ลีล้อมอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว เบญจมาศ สุมาลีปวช.
2นาย ชลสิทธิ์ แก้วจรัสปวช.
3นาย ชวาลโชติ ใจลาดปวช.
4นาย ธวัชชัย สุขนวลปวช.
5นาย กฤษดา อรุณรัตน์ปวช.
6นาย ณัฐวัฒน์ ฑีฆะสัมพันธ์ปวช.
7นาย ทรงกรด เจริญธรรมปวช.
8นาย ธนานนท์ มิตพมาปวช.
9นาย จีรวัฒน์ สมารมย์ปวช.
10นาย ณัฐวุฒิ วัฒนะปวช.