ระบบการจัดการงานกิจกรรมนักเรียน-นักศึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เตชะภู พงษ์แจ่มพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย วีรธรรม เทศประสิทธิ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว กัญญา ศรีติ้งพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาง เชอลักษ์ ธนะบุญปวงสามัญ
5นาย เทพสุริยะ อรุณแสนไชยาสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ภาคภูมิ แจ่มแสงปวส.
2นางสาว ณัฐสุดา แสงงามปวส.
3นางสาว สุทธิดา ศรีเกาะคู่ปวส.
4นางสาว ภานุมาศ ปัดดอกไม้ปวส.
5นางสาว จารุวรรณ แซมรัมย์ปวส.

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

งานกิจกรรมนักเรียน-นักศึกษา มีกิจกรรมชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์, กิจกรรมองค์การนักวิชาชีพ, กิจกรรมชมรมวิชาชีพ, กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ กิจกรรมเข้าแถว, และกิจกรรมวิทยาลัยฯ อื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ซึ่งงานกิจกรรมนักเรียน-นักศึกษา ต้องดูแลนักเรียน นักศึกษา ทั้งหมดในสถานศึกษา ซึ่งมีจำนวนมากนั้น ทำให้ระบบการทำงานในการสรุปรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีจำนวนมาก และใช้ระยะเวลานาน คณะผู้จัดทำจึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการทำงานที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูง สามารถแบ่งเบาภาระการทำงานของงานกิจกรรมนักเรียน-นักศึกษาได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ระบบการจัดการงานกิจกรรมนักเรียน-นักศึกษา สามารถพัฒนาต่อยอดให้เกิดเป็นระบบต่าง ๆ ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน โดยสามารถบันทีก แก้ไข และลบ รายการต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว สะดวก และแม่นยำ ทำให้ลดระยะเวลาในการทำงานลง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจุดเด่นที่ว่านี้คือ การบันทึกการข้อมูลผ่านระบบเพียงครั้งเดียว แต่สามารถพิมพ์รายงานได้หลายรายงานในเวลาเดียวกัน
งานกิจกรรมนักเรียน-นักศึกษา ทำงานได้สะดวก รวดเร็ว ลดเวลาในการทำงานให้น้อยลง ออกแบบและพัฒนาระบบงานใหม่ได้อย่างสร้างสรรค์ และสามารถสร้างเป็นอาชีพเสริมได้