HP Reveal Medicine

วิทยาลัยการอาชีพพล

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

ด้วยการใช้ยาสามัญประจำบ้าน สามารถใช้ได้อย่างไม่มีความอันตรายและเป็นการรักษาตนเองเบื้องต้น ใช้รักษาอาการเจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ ที่ไม่มีอาการรุนแรง โดยผู้ป่วยหรือประชาชนสามารถใช้รักษาได้ด้วยตนเอง เช่น ไอ ปวดศีรษะ ถูกน้ำร้อนลวก ท้องอืด ท้องเฟ้อ ถูกมีดบาด เป็นต้น สามารถหาซื้อได้ทั่วไปโดยไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์ การนำเอาแอปพลิเคชัน มาประยุกต์ใช้ในการบอกข้อบ่งใช้ยาแทนการอ่านฉลากยา ที่ตัวอักษรบนฉลากยามีขนาดเล็ก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

อำนวยความสะดวกในการใช้ยาสามัญประจำบ้าน อธิบายถึงสรรพคุณยาสามัญประจำบ้าน ด้วยแอปพลิเคชัน HP Reveal บนอุปกรณ์พกพา ทั้งในระบบปฏิบัติการ ios และ Android
บอกข้อบ่งใช้ยาสามัญประจำบ้าน สรรพคุณยา

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง ธันยพร โพธิ์ตาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว จุฑาทิพย์ พรหมหาลาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3ว่าที่ ร.ต. หญิง วรรธิดา วรสุทธิพงษ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย เทพพิทักษ์ หมื่นลิตรพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว นงคราญ หวานขมพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ชนิดา ลาเฟื้อยปวช.
2นางสาว วิสา โสสุดปวช.
3นางสาว ศศิมา ทราวุธปวช.
4นางสาว อรวี พานนนท์ปวส.
5นางสาว อเริงรญา สรนิกรปวส.
6นางสาว พรวิภา ไปไหนปวส.