มีดกรีดใบกลัวยแบบสองทาง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ดุสิต ภูเยี่ยมใจสามัญ
2นาย อุทิศ ธงสันเทียะอุตสาหกรรม
3นาย วีรวัฒน์ เวียงสันเทียะอุตสาหกรรม
4นาย ยุรนันท์ หวดสันเทียะอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ภัทรวรินทร์ ยองสันเทียะปวช.
2นาย วันชัย เจริญผลปวส.
3นาย อนุรักษ์ บุกขุนทดปวส.

วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ งานวิจัย มีดกรีดใบกล้วยแบบ 2 ทาง มีวัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ซึ่งการกรีดใบกล้วยแบบเดิมใน จำนวน 10 ก้าน ใช้ระยะเวลาในการกรีดก้านกล้วยเฉลี่ย 2.19 นาที เมื่อผู้จัดทำได้สร้างมีดกรีดใบกล้วยแบบ 2 ทาง แล้วทำการทดลองการกรีดกล้วย จำนวน 10 ก้าน ใช้ระยะเวลาเฉลี่ย 1.22 นาที พบว่าทำการเปรียบเทียบ ระหว่างมีดกรีดใบกล้วยแบบ 2 ทาง กับการกรีดใบกล้วยออกจากก้านกล้วยแบบเดิม จำนวน 10 ก้าน ที่เท่ากันพบว่ามีดกรีดใบกล้วยแบบ 2 ทาง ใช้เวลาที่ลดลง 57 วินาที

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถกรีดใบกล้วยได้ครั้งละ 2 ทาง ในจำนวน 10 ก้านต่อ 1 ครั้ง
1.ได้มีดกรีดใบกล้วยแบบ 2 ทาง
2.ได้ลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน
3.ได้นำความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์