เครื่องตรวจจับควันบุหรี่ โดยแจ้งเตือนผ่าน Application Line

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว นันท์นภัส เก่งกล้าพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว จุไรรัตน์ ปิ่นเวหาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย วิทยา ทิมกาญจน์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย พิพัฒน์ ศรีประกายแก้วพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว เบญจรัตน์ ทับทิมใสสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณัฐวุฒิ พาเวียงปวช.
2นาย เกียรติศักดิ์ เสมสมบุญปวช.
3นาย บูรพา วิเศษปวช.
4นาย ธนิสร สูญสิ้นภัยปวช.
5นาย ศราวุฒิ สังข์ขาวปวช.
6นางสาว ณัชชา ชมภูพงษ์ปวช.

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อตรวจจับควันบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ โดยแจ้งเตือนผ่าน Application line 2) เพื่อลดปัญหาการสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานเครื่องตรวจจับควันบุหรี่ โดยแจ้งเตือนผ่าน Application line โดยกลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียน นักศึกษาและครู วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า จำนวน 20 คน เป็นผู้ทดลอง เพื่อนำผลมาวิเคราะห์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อการใช้งานเครื่องตรวจจับควันบุหรี่ โดยแจ้งเตือนผ่าน Application line พบว่าส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ มาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องตรวจจับควันบุหรี่ โดยใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับวัดควันบุหรี่โดยมีการตรวจวัดค่าของควันบุหรี่ซึ่งเครื่องจะส่งสัญญาณดังและส่งข้อความไปยัง Application Line
1. ตรวจจับควันบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ โดยแจ้งเตือนผ่าน Application Line
2. ลดปัญหาการสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ เช่น สถานศึกษา โรงพยาบาล หน่วยงานราชการ