เครื่องกวนอาหารควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิล คอนโทรลเลอร์

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

จากการเรียนวิชาการโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้าและวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้า ทำให้มีความรู้และความสามารถเกี่ยวกับโปรแกรมเมเบิล คอลโทรลเลอร์ (Programmable controller: PLC) จึงได้คิดประดิษฐ์เครื่องกวนอาหารควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิล คอนโทรลเลอร์ขึ้น เพื่อให้เกิดคุณค่าจากการบูรณาการที่ได้จากการเรียนสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในงานควบคุม นำไปใช้งานได้จริง

คุณลักษณะ / ประโยชน์

เครื่องกวนที่สามารถทำการกวนอาหารได้หลากหลาย ควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิล คอนโทรลเลอร์ หรือที่เรียกว่าระบบ PLC ใช้ไฟฟ้าในการทำให้เกิดความร้อนจากขดลวดความร้อน การควบคุมมีทั้งระบบปกติและระบบอัตโนมัติ ในการปรับเปลี่ยนการควบคุมสามารถทำได้ง่ายด้วยอุปกรณ์ Human Machine Interface (HMI) จากหน้าจอ Touch Screen
ใช้กวนอาหารที่ให้ความร้อนร่วมด้วย สามารถควบคุมอุณหภูมิ ตั้งเวลาในการทำงาน ปรับรอบความเร็วในการกวน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ชัยยุทธ ราษฎร์สภาอุตสาหกรรม
2นาย สมศักดิ์ เกตสมิงอุตสาหกรรม
3นาย จรัญ วรรณประเสริฐอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ไพโรจน์ บุญละปวส.
2นาย หลวงแสง ตาเมืองปวส.
3นาย เกียรติทัช สีดาปวส.
4นาย ปิยทัศน์ อินทกรมปวส.