เครื่องช่วยพยุงเดินควบคุมด้วยระบบแอนดรอยด์

วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ เพื่อสร้างเครื่องช่วยพยุงเดินควบคุมด้วยระบบแอนดรอยด์ เพื่อแบ่งเบาภาระของแพทย์และนักกายภาพบำบัด โดยมีสมมุติฐานในด้านทางการวิจัย คือ เครื่องช่วยพยุงเดินจะทำให้แพทย์หรือนักกายภาพบำบัด สามารถทำการกายภาพให้ผู้ป่วย และช่วยในการเดินของผู้สูงอายุได้สะดวกสบายขึ้นกว่าเดิมโดยใช้ระบบแอนดรอยด์ควบคุมผ่านมือถือ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นเครื่องที่ช่วยให้ผู้ป่วย/คนพิการหรือผู้สูงอายุได้ฝึกเดินหรือเดินได้อย่างปลอดภัย โดยวิธีการ เข้าอยู่ในเครื่องช่วยพยุงเดินรัดเข็มขัดนิรภัยให้เรียบร้อย เปิดสวิตช์ควบคุมทำงานแล้วเริ่มฝึกเดินแบบอัตโนมัติ เมื่อก้าวเท้าไป ตัวเครื่องพยุงเดินก็ขยับไปตามทิศทางที่ก้าวเดินได้อย่างอิสระ โดยใช้แอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ตรวจจับการเคลื่อนไหวด้วยกล้องบนโทรศัพท์มือถือโดยอาศัยหลักการประมวลผลภาพ (Image Processing)
1.ใช้ฝึกเดินผู้ที่มีปัญหากล้ามเนื้อขาอ่อนแรง สาเหตุจากโรคอัมพฤกษ์ หรือผู้ป่วยติดเตียงเป็นเวลานาน ๆ เมื่อผ่านการฝึกเดินประมาณ 6-8 สัปดาห์สามารถกลับมาเดินได้ 2.ใช้ฝึกเดินสำหรับผู้ป่วยที่พิการ หรือพิการซ้ำซ้อน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ประเสริฐ แสงโป๋อุตสาหกรรม
2นาย ชัยวัฒน์ ฟองสินธุ์อุตสาหกรรม
3นาย สุรชัย อาจหาญอุตสาหกรรม
4นาย เจษฎา รัมมะบุตร.อุตสาหกรรม
5นาง นภาพันธ์ บุณโยทยานอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อัครพล ยวงทองปวช.
2นาย วสันต์ กระสายเงินปวช.
3นาย อนาวิล เปลี่ยนฉวีปวช.
4นาย กฤษณะพงศ์ ภทรักษ์ปวช.
5นาย ขจรศักดิ์ ชอบค้าปวช.
6นาย ธีรดนย์ วิศาลนิตย์ปวส.
7นาย ธนชิต เครือหมูปวส.
8นาย ประทีป แช่มฉลาดปวส.
9นาย อภิยุต วิสภักดิ์ปวส.