จักรยานน้ำไฮบริด

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

การวิจัย ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาประสิทธิภาพการเคลื่อนที่รถจักรยานไฮบริด 2. ศึกษาความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้รถจักรยานไฮบริด 3. ศึกษาประโยชน์การใช้งานของรถจักรยานไฮบริด โดยกลุ่มตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ นักเรียน นักศึกษา บุคลากรภายในวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) และตัวแทนชุมชนในละแวกใกล้เคียง รวมจำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบบันทึกผลการทดลองประสิทธิภาพการใช้งาน แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้รถจักรยานไฮบริด สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ความเร็วกำลังคนปั่นอยู่ที่ 10 กิโลเมตร/ชั่วโมง ปั่นกำลังไฟ้า 15 กิโลเมตร/ชั่วโมง ความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้อุปกรณ์ช่วยกายภาพคิดอยู่ใน ระดับมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

พาหนะที่ใช้ในการเดินทางทางน้ำ สามารถปั่นด้วยกำลังคนและปรับเปลี่ยนเป็นระบบปั่นด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าได้
1. จักรยานน้ำไฮบริดที่มีประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ทางน้ำ
2. ผู้ทำลองใช้จักรยานน้ำไฮบริดมีความพึงพอใจในระดับมาก
2. จักรยานน้ำไฮบริดสามารถใช้เป็นพาหนะสำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วม

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ภูษิต จันทร์ทองอุตสาหกรรม
2นาย เมฆิน หวานชะเอมอุตสาหกรรม
3นางสาว ศุจีภรณ์ กลั่นสนิทอุตสาหกรรม
4นางสาว จินตนา นามคงอุตสาหกรรม
5นางสาว สุธาทิพย์ บู่สามสายสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สิทธิโชค แป้นแก้วผาปวช.
2นาย ณัฐวัตร วงศ์ทองปวช.
3นาย ภาณุพงษ์ เดชรุ่งปวช.
4นาย ณภัทร สุวรณวงษ์ปวช.
5นาย ทิชานนท์ สังข์เสวกปวช.