แอพพลิเคชั่นแปลคำย่อภาษาคอมพิวเตอร์ Acronym Translator

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว อุดมลักษณ์ สุวรรณังพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว นุมาศ ยอดประเสริฐพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว สุนิสา อินทนินพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาง เพียรวิทย์ ขำทวีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว ฐิติกาญจน์ คงชัยสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ธนัญญา บุญกองปวส.
2นางสาว วรรณิดา ทวีชื่นปวส.
3นางสาว รุ่งวรินทร์ รุ่งวัชชะปวส.
4นางสาว หนึ่งฤทัย เงินประเสริฐปวส.
5นางสาว ภัทรวรินทร์ ยิ้มนาโพธิ์ปวส.
6นางสาว ณัฐพร กลิ่นบุหงาปวส.
7นางสาว นิสาลักษณ์ ชัยมงคลปวส.
8นาย สาละวิน บรรจงธุระการปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) เพื่อสร้างแอพพลิเคชั่นแปลคำย่อภาษาคอมพิวเตอร์ Acronym Translator 2) เพื่อประเมินความพึงพอใจผู้ใช้แอพพลิเคชั่นแปลคำย่อภาษาคอมพิวเตอร์ Acronym Translator ประชากรแลละกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วย ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อาชีวศึกษาเพชรบุรี จำนวน 40 คน โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบประเมินความพึ่งพอใจที่มีต่อระบบ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้มีพึงพอใจต่อแอพพลิเคชั่นแปลคำย่อภาษาคอมพิวเตอร์ Acronym Translator ผลการดำเนินงานอยู่ใน ระดับมาก ( x = 4.18 SD = 0.94)

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

การวิจัยในครั้งนี้ทำให้ได้แอพพลิเคชั่นแปลคำย่อภาษาคอมพิวเตอร์ Acronym Translator จากการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนนักศึกษาที่นำความรู้ที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้จนเกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถใช้งานได้จริง และใช้เป็นแนวทางในการศึกษาพัฒนาต่อยอดต่อไปได้
แปลคำย่อคอมพิวเตอร์