ประเภท :

บทคัดย่อ

ในศาสตร์ของงานคหกรรมนั้นมีงานประดิษฐ์หลากหลายประเภทที่มีส่วนประกอบของเครื่องแต่งตัวต่างๆ ที่นำมาประกอบเป็นพวงมาลัย แต่เนื่องจากพวงมาลัยดอกไม้สดมีอายุการใช้งานที่สั้น ผู้จัดทำจึงได้เล็งเห็นที่จะทำพวงมาลัยจากวัสดุทดแทน นั่นคือ ดอกมะลิจากกระดาษทิชชู่ และได้นำดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสนที่มีคุณสมบัติดูดกลิ่นหอมเก็บไว้ได้มาเป็นดอกไม้ที่ประดับตกแต่งช่อเอื้องประดับหน้าพวง เพื่อให้พวงมาลัยพวงนี้ส่งกลิ่นหอมกลิ่นต่างๆได้ คล้ายกับพวงมาลัยดอกไม้สด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

พวงมาลัยที่ร้อยด้วยดอกมะลิจากกระดาษทิชชู่ ซึ่งมีดอกไม้จากต้นโสน ประดับบริเวณช่อเอื้องหน้าพวงมาลัย และอุบะ ซึ่งมีกลิ่นหอม
1. สามารถนำพวงมาลัยหอมมาประดิษฐ์เพื่อนำไปใช้ในโอกาสต่างๆ
2. ได้นำความรู้มาเผยแพร่ในด้านหัตศิลป์ เรื่องการประดิษฐ์มาลัยหอม
3. สามารถนำชิ้นงานที่พัฒนาขึ้นมาไปใช้งานได้จริง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธาตรี สุขพัฒน์คหกรรม
2นางสาว สุพร จีนประชาคหกรรม
3นางสาว สุนิศา ปราสารอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว พัชชา ธุงจันทร์ปวช.
2นางสาว ภาวินี ตันติสมศักดิ์ปวช.
3นางสาว กานต์ธิดา วงศ์วัฒนตระกูลปวช.
4นาย บุญญฤทธิ์ เจริญศรีปวช.
5นาย อลงกรณ์ โพธิประสิทธิ์ปวส.