เครื่องทำน้ำอุ่นรักษ์โลก

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

การนำความร้อนจากเครื่องปรับอากาศมาผลิตน้ำร้อน เป็นการใช้พลังงานที่เหลือใช้จากเครื่องปรับอากาศมาใช้ประโยชน์ และยังช่วยลดค่าไฟจากการใช้เครื่องปรับอากาศลงได้อีกด้วย อีกทั้งยังทำให้ประสิทธิภาพการระบายความร้อน ของเครื่องปรับอากาศดียิ่งขึ้น จังทำให้ประหยัดค่าไฟ การหาประสิทธิภาพพบว่าการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศลดลงและพลังงานความร้อนที่ต้องระบายทิ้งจากการทำงานของเครื่องปรับอากาศมาทำน้ำร้อน สามารถนำมาใช้งานทดแทนเครื่องทำน้ำร้อนไฟฟ้าทั่วไปได้ ผลการทดลองพบว่าเครื่องทำน้ำอุ่นรักษ์โลกสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายพลังงานปีละ 1314 KW-h หรือคิดเป็น 5256 บาท/ ปี

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ลดอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศได้สูงสุดถึง ร้อยละ 20
ได้เครื่องทำน้ำอุ่นรักษ์โลกที่มีประสิทธิภาพและสามารถต่อยอดนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย มหิดล สุรียพรรณอุตสาหกรรม
2นาย เฉลิมพสิทธิ์ พรหมทาอุตสาหกรรม
3นาย ณัฏฐเอก ณัฐธยาณ์ภัทรกุลอุตสาหกรรม
4นาง สุภัทตรา ศิลปสุวรรณคหกรรม
5นาง มาลี จุติยนต์คหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ปริญญา ลบแย้มปวช.
2นาย อนันต์ ทองมูลปวช.
3นาย พีรณัฐ เบ้าอู๋ปวช.
4นาย วสุพล สวัสดีปวช.
5นาย วีระชัย ลิ้มมั่นปวช.
6นาย ชวนนท์ คุ้งลึงค์ปวช.
7นาย จารุวัฒน์ นำเจริญลาภปวช.
8นาย ธีรภัทร เอกจีนปวช.
9นาย จีรยุทธ ทองคงโขนปวช.
10นางสาว วรรณษา โสโทปวช.