เปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยสมาร์ทโฟน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย จาตุรงค์ บุตรลพอุตสาหกรรม
2นาย เฉลิมพสิทธิ์ พรหมทาสามัญ
3นาย ณัฏฐเอก ณัฐธยาณ์ภัทรกุลสามัญ
4นางสาว พิชามญชุ์ กองทองสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย นัยชนก ลีมีชัยปวช.
2นาย ภูวดล รุ่งเรืองปวช.
3นาย อมรินทร์ คงนามปวช.
4นาย นนทกร สนธิปวช.
5นาย เอกกมล อินทรถนอมปวช.

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ปัจจุบันในการใช้ชีวิตประจำวันเมื่อเราเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านโดยการเดินเปิด-ปิดสวิทซ์ซึ่งติดตั้งใว้หลายที่หลายจุดทำให้ต้องเดินไปเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ดังนั้นทางผู้จัดทำสิ่งประดิษฐ์จึงได้แนวคิดสร้างชุด เปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยสมาร์ทโฟนเพื่อความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจำวัน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยสมาร์ทโฟนได้ในระยะ 20 เมตร
ลดเวลาในการเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า