ทองม้วนใบเหลียง

วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

การสร้างผลิตภัณฑ์และเพิ่มมูลค่าให้กับใบเหลียง โดยมี วัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ใบเหลียงจากพืชพื้นบ้านในท้องถิ่นภาคใต้ ซึ่งเกิดขึ้นตามธรรมชาติที่คนส่วนใหญ่ต่างนิยมนำมาบริโภคเป็นอาหาร ดังนั้นถ้าเราสามารถนำวัตถุดิบในท้องถิ่นมาแปรรูปเป็นส่วนประกอบในการทำขนมจึงเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบ จากธรรมชาติมากขึ้น ซึ่งมีราคาไม่แพง ปัจจุบันคนส่วนใหญ่นิยมหันมาดูแลสุขภาพมากขึ้นโดยมีประโยชน์ทางด้านการ บำรุงดวงตา ป้องกันต้อและต่อต้านมะเร็ง เราจึงจัดทำเป็นทองม้วนใบเหลียง ฝึกทักษะ ฝึกอาชีพและสร้างรายได้ให้กับนักเรียน นักศึกษา จากการทำโครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ทองม้วนใบเหลียงอีกด้วย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ทองม้วนใบเหลียงเป็นลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากใบเหลียงโดยใช้พืชพื้นบ้านเป็นส่วนประกอบในการทำเพื่อสนับสนุนเกษตรกรเพิ่มมูลค่าทางพืชพื้นบ้านเพราะใบเหลียงมีสรรพคุณในด้านการต่อต้านมะเร็ง บำรุงสายตาเลยมาทำเป็นขนมเพื่อความสะดวกในการรับประทาน
1. เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทองม้วนใบเหลียงอย่างเหมาะสม
2. ผลิตภัณฑ์ทองม้วนใบเหลียง ช่วยบำรุงดวงตาป้องกันต้อ ต่อต้านมะเร็ง
3. เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของไทยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย พิเชษฐ์ พรหมศรียาอุตสาหกรรม
2นางสาว จรัญญา บุญส่งแท้พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว วรัญญา พลขันธ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว สุภิตา หมั่นการพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว พัชรี ยิ่งยศพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ศศิประภา หงษ์โตปวช.
2นางสาว อรัญญา นาวารักษ์ปวช.
3นางสาว ศุภาภรณ์ ศิลปเสวตร์ปวส.
4นางสาว ศศิธร ศรีสาครปวส.