สบู่สาหร่ายพวงองุ่น

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว จิรัชญา ทัศศรีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว ทัศนีย์ เบิกบานสามัญ
3นางสาว พิมพ์วลัญช์ ขำทวีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว ผกาฉัตฐ์ พรายมีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว รสสุคนธ์ สองสียนต์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว สุทัตตา แต่งอ่อนปวช.
2นางสาว สุรีวรรณ ภู่เนตรปวช.

วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

การวิจัยผลิตภัณฑ์สบู่สาหร่ายพวงองุ่น(Green Caviar Soap) มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อผลิตและหาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์สบู่สาหร่ายพวงองุ่น น้ำผึ้ง และดอกเกลือ (2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อผลิตภัณฑ์สบู่สาหร่ายพวงองุ่น น้ำผึ้ง และดอกเกลือ การวิจัยครั้งนี้ได้ตั้งสมมติฐาน ดังนี้ (1)ผลิตภัณฑ์สบู่ที่เกิดจากสาหร่ายพวงองุ่น น้ำผึ้ง และดอกเกลือ สามารถทำความสะอาดร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้ผิวมีความชุ่มชื่น ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จำนวน 30 คน จากวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้สบู่สาหร่ายพวงองุ่น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ผลิตภัณฑ์สบู่สาหร่ายพวงองุ่น สามารถทำความสะอาดร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้ผิวมีความชุ่มชื่น สัมผัสได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้
1. สบู่สาหร่ายพวงองุ่นช่วยชำระล้างร่ายกาย และยังช่วยช่วยขจัดคราบแบคทีเรีย
2. สบู่สาหร่ายพวงองุ่นช่วยให้ผิวมีความนุ่มลื่น ชุ่มชื่น