หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ เรื่อง ภาษาเกาหลีเบื้องต้น

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

เนื่องจากปัจจุบันการติดต่อสื่อสารเทคโนโลยีมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีข้อมูลข่าวสารจากทุกทิศทางของมุมโลกผู้วิจัยจึงมีแนวความคิดที่จะนำความรู้เบื้องต้นมาจัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เพื่อใช้ในการเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาเกาหลีเบื้องต้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

- เป็นแหลงเรียนรู้และอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับภาษาเกาหลีเบื้องต้น ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ ประกอบการเรียนการสอนสำหรับผู้สนใจ
- เป็นการสื่อกลางในการใช้เป็นสื่อการสอนสำหรับผู้สนใจ
1 ได้เป็นแหล่งการเรียนรู้และอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับภาษาเกาหลีเบื้องต้น ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ ประกอบการเรียนการสอน
2 ได้เป็นการพัฒนาความสามารถของผู้จัดทำเองและหาความรู้ใหม่ๆ มาเพื่อใช้ในการสร้างโครงการนี้ ทั้งรูปแบบการทำโครงการ และการจัดเรียงข้อมูลให้ถูกต้อง
3 สามารถเป็นสื่อกลางในการใช้เป็น สื่อการสอนสาหรับผู้อื่น สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการจะเข้าถึงข้อมูล

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วิฬรุพงษ์ บุญเนืองเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2นาย ประพัฒน์ ศรีนวลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3นาย ทนงค์ศักดิ์ คงศรีลังก์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4นางสาว ชนิดาภา ส่งบำเพ็ญสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย นวัต การสำเริงปวช.
2นาย ศุภกร สุขแสนปวส.
3นาย เพชรสมศักดิ์ ถาวรแก้วปวส.
4นาย ปัณณวิชญ์ สืบสุวรรปวส.