ชุดห่อข้าวต้มมัดสำเร็จรูป

วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ชุดสำเร็จรูปพร้อมใช้งาน 2)ใช้วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นซึ่งมีจำนวนมากคือ ใบตอง 3)พัฒนาไปสู่เชิงพาณิชย์

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

2 เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ คือชุดห่อข้าวต้มมัดสำเร็จรูป
3 ยืดอายุการเก็บรักษาใบตอง โดยไม่ต้องใส่สารกันเน่าเสีย
1 เป็นผลิตภัณฑ์ชุดสำเร็จรูป ที่สะดวกต่อการใช้งาน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว บุญธิดา สุขสมัยสามัญ
2นาง ภรภัทร มีพงษ์ภาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว มาละ แก้วบัวดีสามัญ
4นางสาว จุติพร ทรัพย์ทวีพูลสามัญ
5นาย มงคล แก้วประดับสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว เกศิณี วิรัตน์จันทร์ปวช.
2นาย สรุพันธ์ เฟื้องรุ้งปวช.
3นาย วรากร มงคลแสนปวช.
4นาย อนันต์ เจริญทรัพย์ปวช.
5นางสาว วิลาวรรณ ธินไธสงค์ปวช.
6นางสาว สุมนทา พรมอุ่นปวช.
7นาย นพรัตน์ สมพงษ์ปวช.
8นาย สายหมอก สัตราศรีปวช.
9นางสาว รัตติกาล ดิษฐเกษรปวส.
10นางสาว ทิวารัตน์ คุ้มเจริญปวส.