ภารกิจพิชิตฝัน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ภาณุวัตร เสถียรวัฒน์ชัยพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย กิตติพงษ์ จันทะชาติพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อาภากร สุนประชาปวช.
2นาย ณัฐพงษ์ โพธิ์สุปวช.
3นางสาว นิโลบล นามประเสริฐปวช.

นาคประสิทธิ์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

เกมภารกิจพิชิตฝัน มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)เพื่อพัฒนาเกมให้ความรู้เกี่ยวกับบทสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อเกมที่พัฒนาขึ้น พัฒนาขึ้นผลการวิจัยมีดังนี้ จำนวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ มีจำนวนทั้งหมด 40 คน ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจต่อเกมภารกิจพิชิตฝันโดยรวมในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย 3.52) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)1.15 และพบว่าผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจในเรื่องของ เป็นสื่อที่ส่งเสริมความรู้ ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.90) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจต่อเกมภารกิจพิชิตฝัน ในเรื่องของด้านเนื้อหา โดยเฉลี่ยในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย 3.25) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 1.23 และพบว่าผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจในเรื่องของด้านรูปภาพ ตัวอักษร ภาษา เทคนิคการนำเสนอ ในระดับความ มาก (ค่าเฉลี่ย 3.50) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 1.21 และพบว่าผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจในเรื่องของด้านความเหมาะสมของเกม มีระดับความพึงพอใจโดยเฉลี่ยในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย 3.82) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 1.00

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นเกมคอมพิวเตอร์ซึ่งพัฒนาด้วยเกม RPG Maker MV
ให้ความรู้เกี่ยวกับบทสนทนาในชีวิตประจำวัน