ระบบควบคุมและบำบัดน้ำบ่อเลี้ยงปลาอัจฉริยะ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อรรถชัย อรรถโยโคพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย อนุภัทร ศรีทองพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย ศุภกิตติ์ นาวงค์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว ชโลธร ทิพย์ธรรมาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาย ศุภชัย รอยศรีอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อภิยุทธ เศษฐกิจปวส.
2นาย พบชัย จุ่งสกุลปวส.
3นางสาว อริสรา พลสอนปวส.

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

ปัจจุบันการเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อหรือกระชังเป็นรูปแบบการประกอบอาชีพเกษตรกรรมประเภทหนึ่งซึ่งเป็นที่นิยมเนื่องจากความต้องการของผู้บริโภคมีสูงมาก เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำจำเป็นต้องมีความรู้และนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อประกอบอาชีพในการเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายที่เป็นต้นทุน คุณภาพน้ำก็เป็นปัจจัยที่มีส่วนอย่างยิ่งที่จะทำให้การเลี้ยงสัตว์น้ำประสบความสำเร็จ ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงได้เสนอโครงการ “ ระบบควบคุมและบำบัดน้ำบ่อเลี้ยงปลาอัจฉริยะ ”เพื่อเป็นวิธีการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยประกอบอาชีพ เพื่อให้สมกับการเป็นเกษตรกร ยุคไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

- สามารถสั่งงานได้ผ่านสมาร์ทโฟน ในระยะของเครื่องข่าย Wireless LAN
- สามารถวัดค่า PH, อุณหภูมิในน้ำ, อุณหภูมิอากาศ, ความชื้นอากาศ ได้
- แสดงผลค่าที่ได้จาก Sensor ในหน้าเว็บแอพได้เป็นปัจจุบัน
- รายงานกราฟค่าเฉลี่ย ph และ อุณหภูมิในน้ำ ย้อนหลัง 12 ชั่วโมงได้
- มีระบบเพิ่ม แก้ไข ลบ บัญชีผู้ใช้งานได้
- ตั้งค่า ph และ อุณหภูมิในน้ำ สูงสุด ต่ำสุด เพื่อสั่งงาน Relay จากเว็บแอพได้
- มีฐานข้อมูลเก็บค่า PH, อุณหภูมิในน้ำ, อุณหภูมิอากาศ, ความชื้นอากาศ ไว้ตลอดเวลา
-เพื่อเพิ่มศักยภาพให้เกษตรกรและกลุ่มธุรกิจฟาร์มเพาะเลียงสัตว์น้ำในการเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการประกอบอาชีพ
- เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เกิดความคิดสร้างสรรค์