พนมบุรีศรีมงคล (Phanombureesrimongkhol)

วิทยาลัยการอาชีพสตึก

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

ในการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนารูปแบบงานด้านหัตถศิลป์ของไทย ชื่อผลงาน “พนมบุรีศรีมงคล” ประดิษฐ์จากใบตองแห้ง ซึ่งเป็นวัสดุจากธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่น และหาได้ง่ายนำมาประดิษฐ์เป็นพานพุ่ม มีการออกแบบผลงานให้มีความสวยงาม สามารถเก็บไว้ได้เป็นระยะเวลานาน นำไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้ผลงานฯ ในเขตพื้นที่อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 60 คน โดยการแจกแบบสอบถามและนำมาวิเคราะห์ความพึงพอใจโดยใช้ร้อยละ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า โดยภาพรวมของผู้ที่ใช้ผลงาน “พนมบุรีศรีมงคล” มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.16

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. อนุรักษ์และสืบสานงานหัตศิลป์ให้คงอยู่คู่สังคมไทย

2. ได้พานพุ่มไว้ใช้สำหรับพิธีต่างๆ

3. เพิ่มมูลค่าของผลงานสิ่งประดิษฐ์ในเชิงพาณิชย์

4. ใช้วัสดุธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์
พนมบุรีศรีมงคล เป็นพานพุ่มทอง พุ่มเงิน ใช้สำหรับตั้งบูชาพระรัตนตรัยหรือนำไปวางเป็นเครื่องสักการะในงานพิธีต่างๆ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว จิราภรณ์ สงครินทร์อุตสาหกรรม
2นางสาว สุรีรัตน์ งามสะพรั่งพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ทิวานนท์ อุไรรัมย์ปวช.
2นาย ยุทธพงษ์ คำดำปวช.
3นางสาว จรัญญา ยองรัมย์ปวช.
4นางสาว รัชดาภรณ์ แน่นอุดรปวช.