เครื่องฟืนฟูแบตเตอรี่

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุรจิตร สุจินพราหมณ์อุตสาหกรรม
2นาย วงศ์เจริญ ยอดทองพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว ธนวรรณ ใจพลอุตสาหกรรม
4นาย จักรี คะเณมาอุตสาหกรรม
5นางสาว บัวทอง ศาลางามสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อนันตนาท อนงชัยปวช.
2นาย พรชัย ศาลางามปวช.
3นางสาว กวินทรา สุดใสย์ปวส.

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ปัจจุบันมีรถยนต์จำนวนมากถูกผลิตออกมาสู่ท้องตลาดและมีผู้คนจำนวนมากที่ใช้รถยนต์ รถยนต์เหล่านั้นต้องใช้แหล่งพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ทั้งนั้น แต่สภาพภูมิอากาศประเทศไทยเป็นประเทศที่ร้อนมาก ทำให้แบตเตอรี่เหล่านี้นั้นเสื่อมสภาพเร็วกว่าปกติ ผู้คิดค้นจึงคิดเครื่องฟื้นฟูแบตเตอรี่ขึ้นมาเพื่อลดจำนวนแบตเตอรี่ที่ต้องทิ้งไป อาจไปทำลายสภาพแวดล้อม และลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถชาร์จแบตเตอรี่และฟื้นฟู แบบกรดตะกั่ว แบตเตอร์รีรถยนต์ทั่วไป ทั้งแบบ MF และกรดตะกั่วธรรมดา
การชาร์จสามารถชาร์จแบตเตอรี่ที่โวลต์ต่ำได้
ชาร์จแบตเตอร์รี่ที่ชาร์จกับเครื่องทั่วไปแล้วไฟไม่เข้า
การชาร์จใช้หลักการชาร์จแบบ PWM
สามารถฟื้นฟูแบตเตอรี่รถยนต์ ที่เสื่อมสภาพแล้วกลับมาใช้งานได้อีก