อุปกรณ์ช่วยลับคมดอกสว่าน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง สายฝน อบมาสามัญ
2นางสาว ณัฐณิชา ชุยจอหอสามัญ
3นาย ขจรเดช มิตรอุดมสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย เจตสกฤษฎฺื์ ภู่ยินดีปวส.
2นาย นิรันดร์ กันยามาตปวส.
3นาย พงศ์ศิริ ครองยศปวส.

วิทยาลัยการอาชีพพล

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

อุปกรณ์ช่วยลับคมดอกสว่าน จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาการสร้างอุปกรณ์ช่วยลับคมดอกสว่าน ศึกษาประสิทธิภาพโดยเปรียบเทียบการใช้งานการลับดอกสว่านด้วยการใช้วิธีทั่วไป และอุปกรณ์ช่วยลับคมดอกสว่าน และศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้งานของอุปกรณ์ช่วยลับคมดอกสว่าน พบว่า ผลการศึกษาหาความเหมาะสมต่อการสร้างอุปกรณ์ลับคมดอกสว่านโดยรวม อุปกรณ์ลับคมดอกสว่าน แบบที่ 2 ค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับ มากที่สุด ( = 4.58) มีความเหมาะสมมากกว่าแบบที่ 1 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกด้านความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด ผลการศึกษาหาประสิทธิภาพของอุปกรณ์ลับคมดอกสว่าน พบว่า การลับคมดอกสว่าน ให้ได้มุม 118 องศา ด้วยการใช้วิธีทั่วไป ขนาดของมุมและองศามีขนาดไม่เท่ากันทุกครั้ง มุมดอกสว่านไม่ตรงเป็นมุม 118 องศา ส่วนจากการใช้อุปกรณ์ช่วยลับคมดอกสว่าน ขนาดของมุมและองศามีขนาดเท่ากันทุกครั้ง มุมรวมดอกสว่านตรงเป็นมุม 118 องศา ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ลับคมดอกสว่าน เทียบกับการใช้วิธีทั่วไป เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 54.70 และผลการศึกษาความพึงพอใจต่ออุปกรณ์ช่วยลับคมดอกสว่าน ของสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด ( = 4.61)

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

มีความคงทน แข็งแรง ใช้งานได้จริง
1. ได้อุปกรณ์ช่วยลับคมดอกสว่านที่สามารถลับดอกสว่านได้หลายขนาด
2. อุปกรณ์ช่วยลับคมดอกสว่านสามารถลดระยะเวลาในการลับดอกสว่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้ผลิตร่องลิ่มได้จำนวนมากยิ่งขึ้น