อุปกรณ์กดไม้ไผ่บนผิวน้ำ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สิทธิชาติ กุมุทอุตสาหกรรม
2นางสาว กนกกาญจน์ โพนะทาอุตสาหกรรม
3นาย จริน รัตนกาลอุตสาหกรรม
4นาย จักราวุธ ณ สงขลาอุตสาหกรรม
5นาย สมชัย ทาเขี่ยงอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อิศรา บุญธรรมปวช.
2นาย สมหวัง สุขสมกิจปวช.
3นาย นิธินันท์ ผ่านจังหารปวช.
4นางสาว ไพลิน มะอะปวช.
5นาย จักรภัทร ไชยโยปวช.
6นาย ชัชนันท์ วรรณูปถัมภ์ปวช.
7นาย ธิติธัช รัตนาภูผาปวช.
8นาย ระวีพัฒน์ ภูกงทองปวช.
9นาย อภิเชษฐ์ น้องน้อยปวส.

วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันผู้คนได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมมากขึ้นจึงเกิดโครงการจิตอาสาหลายโครงการ คือ โครงการ "พลังอาชีวะจิตอาสา เปรมประชา คลองรังสิตพัฒนา" โดยนำเครื่องกลเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์เข้าติดตั้ง เพื่อช่วยบัดบำน้ำเสีย ณ คลองเปรมประชา ในการนี้จำเป็นต้องมีการปักไม้ไผ่เพื่อเป็นหลักยึดเครื่องกลเติมอากาศและ ได้ทดลองการปักไม้ไผ่แล้วพบว่าความยากลำบากเนื่องจากทำงานกลางน้ำและอันตรายมาก การวิจัยครั้งนี้มี วัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างอุปกรณ์กดไม้ไผ่บนผิวน้ำ 2) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ใช้เครื่องมือ โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง ที่ศึกษาครั้งนี้เป็น นักเรียน เจ้าหน้าที่เขตดอนเมือง จำนวน 27 คน ผลคือ อุปกรณ์กดไม้ไผ่บนผิวน้ำ สามารถช่วยใน การทำงานปักหลักไม่ไผ่ได้ ทำให้การทำงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและ ปลอดภัย โดยสรุป ผู้ใช้งานส่วนใหญ่มีความ พึงพอใจต่ออุปกรณ์กดไม้ไผ่บนผิวน้ำ ภาพรวมร้อยละ 71 มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.71

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ใช้อุปกรณ์ทำจากโลหะที่มีความแข็งแรง ใช้งานง่ายและทำความสะอาดง่าย
ได้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมในการใช้งาน