สบู่เหลวจากสารสกัดสับปะรดและสารสกัดฟักข้าว (Pineapple Extract & Gac fruit Extract Liquid Soap)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง เชอลักษ์ ธนะบุญปวงสามัญ
2นาย เตชะภู พงษ์แจ่มพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย เทพสุริยะ อรุณแสนไชยาสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย รตน ทิมแท้ปวช.
2นางสาว เยวลักษณ์ วงศ์จินดาศักดิ์ปวช.
3นางสาว วรัญญา ศิริกังวาลปวช.
4นางสาว บุศรินทร์ โฉมโยงปวช.
5นาย รตน ทิมแท้ปวช.
6นางสาว ปิยวรรณ ธรรมประภาพรปวช.

วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

สบู่เหลวจากสารสกัดสับปะรดและสารสกัดฟักข้าวครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ1) ศึกษาวิธีการพัฒนาสูตรสบู่และสครับรังไหม 2) ทดสอบความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์สบู่เหลวจากสารสกัดสับปะรดและสารสกัดฟักข้าวจากผู้ทดลองใช้ โดยได้นำสูตรการผลิตสบู่เหลวจากสารสกัดสับปะรดและสารสกัดฟักข้าว มาพัฒนาสูตร 3 สูตร คือ สูตรที่ 1 สูตรที่ 2 และสูตรที่ 3 โดยมีอัตราส่วนผสมและปริมาณวัตถุดิบ ปริมาณสารสกัดที่แตกต่างกัน กัน ทดสอบความพึงพอใจของผู้ใช้บุรี สุ่มกลุ่มตัวอย่าง 30 คนใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนาสูตรสบู่เหลวจากสารสกัดสับปะรดและสารสกัดฟักข้าวที่กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจในระดับมากค่าเฉลี่ย 4.56

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

คุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์สบู่เหลวจากสารสกัดสับปะรดและสารสกัดฟักข้าว คือ เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหนังผลิตจากสารสกัดจากพืช ได้แก่ สับปะรดและฟักข้าว ซึ่งมึคุณสมบัติช่วยต้านอนุมูลอิสระ ช่วยชำระสิ่งสกปรกที่ตกค้างในผิว ช่วยให้ผิวสะอาด สดชื่น มีชีวิตชีวา ผิวนุ่มไม่แห้งกร้าน น่าสัมผัส
ช่วยชำระสิ่งสกปรกที่ตกค้างในผิว ช่วยให้ผิวสะอาด